Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

W jaki sposób można przeciwdziałać przewlekłości postępowania sądowego?

porady prawne adwokat Łódź ZgierzW jaki sposób przeciwdziałać przewlekaniu postępowania sądowego? Czy istnieją instrumenty prawne umożliwiające przyśpieszenie postępowania sądowego? Co w sytuacji, gdy strona przeciwna w sposób uporczywy dąży do przewlekania postępowania? W jaki sposób przyśpieszyć postępowanie cywilne?  

 

Regulacja z art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego.

W Kodeksie postępowania cywilnego istnieje szereg regulacji mających na celu przeciwdziałać przewlekłości postępowania. W tym wpisie skupimy się na regulacji zawartej w art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z w/w przepisem, Jeżeli postępowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreślonym czasie trwania, sąd może oznaczyć termin, po którego upływie dowód może być przeprowadzony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. Artykuł 242 Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu przeciwdziałać przewlekłości postępowania, stanowiącej naruszenie prawa stron do rozpoznania ich sprawy w rozsądnym terminie, bez zbędnej zwłoki.

 

Oznaczenie terminu dotyczącego przeprowadzenia dowodu

W art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca nie określił w jaki konkretny sposób może nastąpić oznaczenie terminu na przeprowadzenie dowodu. Sposób oznaczenia terminu może zostać wyrażony w postaci np. konkretnej daty, w formie terminów kalendarzowych np. miesiąc albo opisowo, poprzez odniesienie do pewnego zdarzenia. Terminy te jednak powinny być ustalane mając na względzie szybkość postępowania zgodnie z założeniem art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego.


Termin wyznaczony przez sąd ma charakter sądowy. Oznacza to tyle, że może być on zarówno skrócony jak i przedłużony w razie potrzeby. Należy pamiętać, że jeżeli przeszkoda uniemożliwiająca przeprowadzenie dowodu ustała po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, to istnieje możliwość przeprowadzenia tego dowodu w postępowaniu odwoławczym.

Jak wynika z orzecznictwa sądów powszechnych komentowany przepis nie będzie miał zastosowania do dowodu z opinii biegłego, czy instytutu. Dzieje się tak dlatego, że w miejsce określonej osoby można powołać innego biegłego, nie przedłużając w ten sposób ponad miarę czasu postępowania dowodowego. Inaczej mówiąc art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego w praktyce będzie miał zastosowanie tylko do tych dowodów, które mają charakter niezastępowalny, np. dowodu z zeznań świadka lub dowodu z dokumentu. 

Komentowany art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego nie będzie miał również zastosowania w sytuacji, gdy dana strona odmówi usunięcia przeszkody w przeprowadzaniu dowodu. W tej sytuacji na podstawie art. 233 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego sąd dokona oceny, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę konkretnego  dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.

 

Skutki bezskutecznego upływu zakreślonego przez sąd terminu.

W sytuacji bezskutecznego upływu ustalonego na podstawie komentowanego przepisu terminu następuje utrata możliwości skorzystania przez stronę z tego środka dowodowego, którego termin dotyczył. Strona naraża się w takiej sytuacji na konsekwencje związane z ciężarem dowodowym. Po bezskutecznym upływie terminu, jaki został wyznaczony przez sąd orzekający w sprawie, sąd ten wydaje postanowienie, w którym pomija dopuszczony uprzednio dowód z powodu braku możliwości jego przeprowadzenia. Oczywiście, tak jak już była o tym mowa powyżej, w razie ustanie przeszkody dla przeprowadzenia danego dowodu istnieje możliwość zgłoszenia odpowiedniego wniosku w tym zakresie w toku postępowania odwoławczego. 

Jeżeli chodzi charakter regulacji zawartej w art. 242 Kodeku postępowania cywilnego, to należy dostrzec, że regulacja ta stanowi o uprawnieniu, a nie o obowiązku sądu orzekającego. Niesie to ze sobą taki skutek, że w razie odmowy zastosowania tejże regulacji nie może być utożsamiana z naruszeniem przepisów o postępowaniu.

 

Przeszkody uniemożliwiające przeprowadzenie dowodu

Przeszkody, które uniemożliwiają przeprowadzenie konkretnego dowodu muszą mieć charakter usuwalny inaczej mówiąc przemijający. Do takich przeszkód zaliczyć można między innymi chorobę świadka, czy długotrwały pobyt świadka za granicą. Do grupy przeszkód można również zaliczyć m.in. trudności związane z ustaleniem adresu świadka, brak możliwości przesłuchania świadka, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, czy też brak możliwości odnalezienia zgubionego dokumentu.

Należy zauważyć, że samo niestawiennictwo wezwanego świadka nie stanowi przeszkody, o której mowa w art. 242 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli przyczyną niestawiennictwa świadka do sądu jest brak doręczenia mu wezwania, konieczne jest jego ponowne wezwanie. W sytuacji, gdy świadek został jednak prawidłowo wezwany i nie stawił się bez usprawiedliwienia, sąd powinien skazać świadka na grzywnę i wezwać go powtórnie, a w sytuacji ponownego niestawiennictwa skazać go na ponowną grzywnę i ewentualnie zarządzić jego przymusowe sprowadzenie na rozprawę.

 

Reprezentacja przed sądami - adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach sądowych. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed różnymi sądami m.in. w Zgierzu, Łodzi, Łęczycy, Brzezinach, Pabianicach, Sieradzu i wieloma innymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej i do kontaktu celem umówienia wizyty.

 

 

Słowa kluczowe: porady prawne Zgierz, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, reprezentacja przed sądem, dobry prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej