Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zabezpieczenie dowodu przed złożeniem pozwu

Czy można przed wytoczeniem sprawy sądowej zabezpieczyć dowód, który będzie później wykorzystany w sprawie sądowej? Tak, oczywiście, że tak i jest to nawet czasami bardziej wskazane niż wytaczanie powództwa w ciemno. Regulacja prawna dotycząca zabezpieczenia dowodu z postępowaniach cywilnych uregulowana została w art. 310 – 315 Kodeksu postępowania cywilnego.

Według art. 310 k.p.c., przed wszczęciem postępowania na wniosek można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Przykładowo zlecone dzieło zostało wykonane w sposób nieprawidłowy i zachodzi potrzeba jego pilnego naprawienia. Aby nie czekać na koniec sprawy sądowej, która może trwać nawet kilka lat zasadnym jest zabezpieczenie dowodu np. przez biegłego sądowego, który sporządzi stosowną dokumentację fotograficzną i opisze istniejący na dana chwilę stan faktyczny. Po wykonanej naprawie ciężko by było odtworzyć pewne fakty. To oczywiste.

Adwokat powinien zwrócić uwagę klientowi noszącemu się z zamiarem wystąpienia do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu, że instytucja zabezpieczenia dowodów nie może służyć temu, żeby przyszły powód miał w ten sposób upewnić się co do szans mającego się wytoczyć procesu. W szczególności nie można żądać w trybie art. 310 k.p.c. wykonania opinii sądowo-lekarskiej w celu ustalenia, czy dokonane zabiegi lekarskie były prawidłowe i czy mogłyby one uzasadnić roszczenie odszkodowawcze.

W związku  tym, że w Kodeksie postępowania cywilnego nie ma ograniczenia co do przedmiotu zabezpieczenia dowodu należy przyjąć, że przedmiotem zabezpieczenia może być w zasadzie każdy dowód i tak też wynika z naszej praktyki adwokackiej.

Adwokat powinien również uświadomić Klientowi, że zabezpieczenie dowodów nie wyklucza możliwości ich późniejszego przeprowadzenia w toku postępowania sądowego, jeżeli okaże się, że jest nadal możliwe.

Należy również mieć na uwadze, że zgłoszenie wniosku o zabezpieczenie dowodu nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Właściwy sąd do zabezpieczenia dowodu

Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach niecierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony.

We wniosku powinniśmy wskazać: oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane; wskazać fakty oraz dowody; wskazać przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.

Nie powinno się również zapominać o opłacie od wniosku o zabezpieczenie dowodu w wysokości 100 zł, zgodnie z art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Uzupełnienie i powtórzenie dowodu zabezpieczonego przed sprawą

Zgodnie z art. 315 k.p.c., strony mają prawo wskazywać przed sądem orzekającym uchybienia popełnione przy zabezpieczeniu dowodu.

Obecnie sąd orzekający nie może z urzędu nakazać uzupełnienia lub powtórzenia postępowania związanego z zabezpieczeniem dowodu. Wniosek taki natomiast może zawsze złożyć strona. W sytuacji, w której nie jest możliwe powtórzenie dowodu np. bo świadek zmarł, sąd oceni, czy i w jakim zakresie można przeprowadzonemu dowodowi – mimo popełnionych uchybień – przypisać walor dowodowy.

Reprezentacja w sprawach o zapłatę – adwokat Łódź

Oferujemy pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach o zapłatę w sprawach cywilnych. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Zgierzu i Łodzi. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym. Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych w celu nakreślenia możliwych koków prawnych w Państwa sprawie.

 

Słowa kluczowe: kancelaria adwokacka w Łodzi, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne, reprezentacja sądowa, sprawy cywilne, pomoc prawna.

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie?