Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wznowienie postępowania w oparciu o nowe fakty i dowody 

Co oznacza, że można żądać wznowienia postępowania cywilnego w razie wykrycia faktów lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu?

Zgodnie z treścią art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich faktów lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. 

Nowe fakty i dowody - wznowienie postępowania

Nie ulega chyba wątpliwości, że nowe okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, to takie fakty, lub dowody, z których strona nie mogła skorzystać w postępowaniu prawomocnie zakończonym.

Możliwość wznowienia postępowania na podstawie w/w art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jest uzależniona od łącznego spełnienia trzech przesłanek. 1- wykrycie po uprawomocnieniu się wyroku nowych faktów, lub dowodów które istniały w toku postępowania, ale nie zostały w nim powołane. 2 – możliwość ich wpływu na wynik sprawy.  3 – niemożliwość skorzystania z nich przez stronę w poprzednim postępowaniu.

Mówiąc inaczej, podstawą wznowienia postępowania w trybie art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego mogą być tylko takie nowe okoliczności oraz środki dowodowe, które zaistniały przed rozstrzygnięciem prawomocnie innego sporu, a co za tym idzie środek dowodowy, który powstał już po uprawomocnieniu się wyroku, nie stanowi podstawy wznowienia postępowania przewidzianej w przedmiotowym przepisie.

Dla przykładu odmienna ocena okoliczności, na których oparto orzeczenie, dokonana przez innego biegłego już po uprawomocnieniu się wyroku nie uzasadnia wznowienia postępowania w trybie art. 403 § 2 k.p.c.

Niemożność skorzystania z środków dowodowych

Brak możliwości skorzystania w poprzednim postępowaniu z określonych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych nie zachodzi wówczas, gdy istniała w poprzednio toczącym się postępowaniu obiektywna możliwość powołania ich w tym postępowaniu, a tylko na skutek opieszałości, zaniedbań, zapomnienia lub błędnej oceny potrzeby ich powołania strona tego nie uczyniła. Z kolei, niewiedza o istnieniu środków dowodowych musi wynikać z przyczyn obiektywnych, niezależnych od strony, a nie z zaniechania działania w trakcie postępowania.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, w jednym ze swoich orzeczeń, wykrycie nowych okoliczności faktycznych lub dowodów dotyczy tylko takich faktów i środków dowodowych, które poza przesłanką ich nieujawnienia w postępowaniu prawomocnie zakończonym powinny być dla strony nieujawnialne, czyli dla niej niedostępne (vide: wyrok Sądu Najwyższego z 7.10.2009 r., sygn. III PK 25/09).

 

Sprawy cywilne o zapłatę - adwokat Łódź, Zgierz

Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia prawnego w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne m.in. w sprawach o zapłatę, w sprawach dot. rękojmi za wady fizyczne i prawne, czy też w sprawach dot. niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy

 

Słowa kluczowe: wznowienie postępowania, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, dobry adwokat Łódź, sprawy cywilne adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej