Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rękojmia

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

CZY RĘKOJMIA DOTYCZY TAKŻE RZECZY UŻYWANYCH?

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie Rękojmia Łódź, Zgierz zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czy musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne? Czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy również rzeczy używanych? Czy adwokat może nam w jakiś sposób pomóc?

Zasada jest taka, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy również rzeczy używanych, ale jak wiadomo, od zasady są wyjątki i niekiedy może się okazać, że zgłaszane roszczenia będą bezzasadne. Może się bowiem okazać, że w konkretnej sprawie nie mamy do czynienia z wadą fizyczną, lecz z tzw. „zużyciem eksploatacyjnym” rzeczy sprzedanej.

Odpowiedzialność za kupno używanej rzeczy

Ugruntowany jest pogląd, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy, które jest normalnym następstwem jej prawidłowego użytkowania. Sąd Najwyższy, jak i sądy powszechne niższych instancji wielokrotnie w swych orzeczeniach podkreślały, że fakt, że przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz, ma decydujące znaczenie dla oceny, czy kwestionowana przez kupującego wada może być uważana za wadę w rozumieniu art. 556 § 1 k.c. Dzieje się tak dlatego, że kupno używanej rzeczy zawsze pociąga za sobą niebezpieczeństwo, że rzecz nie odpowiada stawianym oczekiwaniom. Upływ czasu i używanie rzeczy, nawet zgodne z jej przeznaczeniem, mogą mieć wpływ na powstanie wad rzeczy. W konsekwencji nie ma podstaw do przyjmowania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady związane z upływem czasu używania. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy o wysokim stopniu złożoności, do których należy m.in. samochód. W przypadku nabycia rzeczy używanej kupujący powinien przewidzieć, że nawet normalne zużycie rzeczy zawsze zmniejsza jej wartość.

Przy kupnie rzeczy używanych kupujący jest zazwyczaj przygotowany na to, że normalne zużycie rzeczy zawsze zmniejsza jej wartość, a przeważnie i użyteczność w stopniu zależnym od rodzaju rzeczy i celu, któremu ona służy. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, których używanie polega na eksploatacji mechanicznej, w takich wypadkach bowiem techniczne zużycie materiałów lub poszczególnych zespołów powoduje wcześniejsze awarie, nie zawsze możliwe do przewidzenia, a będące normalnym następstwem prawidłowego używania. Takie wady powinny być objęte świadomością kupującego. Nie są to co prawda wady rzeczy w dosłownym tego słowa znaczeniu, jednakże są ona przyczyną wadliwości, która może ujawnić się w toku używania. W takim przypadku, jeżeli później ujawniona wada rzeczy jest skutkiem jej zużycia, kupujący nie może skorzystać z ochrony na podstawie przepisów o rękojmi. Ryzyko wystąpienia wad związanych z normalnym zużyciem rzeczy jest rekompensowane poprzez zaoferowanie przez sprzedawcę niższej ceny. Najbardziej bowiem prawidłowa eksploatacja rzeczy zawsze powoduje zmniejszenie jej wartości lub użyteczności, zwiększając w realny sposób niebezpieczeństwo awarii będącej normalnym następstwem takiej eksploatacji.

Świadomość stanu przedmiotu w chwili jego zakupu

Absolutny charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie może przekraczać granic zdrowego rozsądku. W sytuacji, kiedy kupujący ma świadomość nabycia używanego pojazdu, a mimo to decyduje się na kupno rzeczy, utrzymywanie surowych reguł odpowiedzialności byłoby działaniem wbrew celowi, jakiemu instytucja rękojmi ma służyć. Logika postępowania stron stosunku obligacyjnego każe przyjąć, że skoro kupujący w chwili zawarcia umowy znał stan przedmiotu umowy i mimo to zgodził się na zawarcie umowy o określonej treści, to znany mu stan rzeczy w pełni mu odpowiadał i uznał go za ekwiwalent świadczenia, które zgodził się w tej sytuacji ponieść, mierzony umówioną ceną. Ochrona kupującego nie może bowiem sięgać dalej, niż wskazuje na to jego uzasadniony interes.

Jak widać nie wszystko stracone. Pomoc adwokata w tego typu sprawach jest nieoceniona. Gdy sprawa trafi przed sąd, adwokat powinien dążyć do wykazania, że w sprawie nie mamy do czynienia z wadą fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Adwokat powinien w tym zakresie zgłosić stosowne wnioski dowodowe, w tym. m.in. dowód z opinii właściwego biegłego. Adwokat powinien w swych pismach i na rozprawie przedstawiać taką argumentację, która ostatecznie przekona sąd do racji swojego klienta. Istnieje również możliwość podnoszenia szeregu innych zarzutów, dzięki którym adwokat może przyczynić się do pozytywnego zakończenia sprawy cywilnej.

  

Sprawy cywilne – sprawy o zapłatę – adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w tzw. sprawach cywilnych. Mamy bogate doświadczenie w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu niewykonania bądź też nienależytego wykonania umów, w sprawach o zapłatę, w sprawach odszkodowawczych i innych z zakresu prawa cywilnego. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych jak i dla spółek prawa handlowego, czy przedsiębiorców indywidualnych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelaria Adwokacką w celu omówienia Państwa problemu prawnego.

 

Słowa kluczowe: rękojmia, sprawy cywilne, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, dobry adwokat Zgierz, porady i pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?