Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak przerwać bieg terminu zasiedzenia nieruchomości?

Czy można przerwać bieg terminu zasiedzenia? Jeżeli tak, to jak to zrobić w sposób skuteczny? Jakie są terminy zasiedzenia? Co to jest zasiedzenie? Jakie czynności przed sądem bądź innym organem przerywają bieg terminu zasiedzenia? Jak bronić się przed złożonym do sądu wnioskiem o stwierdzenie nabycia prawa własności naszej nieruchomości przez zasiedzenie? Jak bronić się przeciwko zasiedzeniu?

Według art. 175 Kodeksu cywilnego, do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. Chodzi w tym miejscu o odesłanie do 123 Kodeksu cywilnego, który z kolei stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Po każdym przerwaniu biegu terminu zasiedzenia termin ten będzie biegł na nowo.

Jakie czynności przerywają bieg zasiedzenia?

W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że bieg zasiedzenia przerywa tylko taka czynność przed sądami czy właściwymi organami, która została przedsięwzięta przezzasiedzenie nieruchomości właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi i zmierza do pozbawienia go tego posiadania i jest zdolna ten cel osiągnąć.
Nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, że czynnością, która może przerwać bieg zasiedzenia może być zarówno wniesienie pozwu, jak i złożenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym.

W orzecznictwie wskazuje się, że skuteczną ochronę przed zasiedzeniem stanowią w szczególności: powództwo petytoryjne, windykacyjne lub negatoryjne przeciwko samoistnemu posiadaczowi nieruchomości; wniosek egzekucyjny zmierzający do odzyskania władztwa nad rzeczą; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o dział spadku; powództwo przeciwko posiadaczowi samoistnemu o ustalenie prawa własności; powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; wniosek właściciela zasiadywanej nieruchomości o rozgraniczenie i wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, którego celem jest ustalenie przebiegu granicy i wyjaśnienie zasięgu prawa własności przygranicznego pasa gruntu;  zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej; wniosek o wszczęcie mediacji.

Adwokat powinien zwrócić również uwagę, że przerwanie biegu terminu zasiedzenia następuje tylko i wyłącznie wobec tej osoby, wobec której dokonano czynności, o której mówi art. 123 Kodeksu cywilnego. Jeżeli współposiadaczami rzeczy byli małżonkowie objęci majątkową wspólnością, ale czynność była skierowana jedynie wobec jednego z małżonków, to wobec drugiego małżonka nie nastąpi przerwanie terminu zasiedzenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przed jej zasiedzeniem.  

Czy osobie, która utraciła własność w wyniku zasiedzenia, przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za czas poprzedzający datę zasiedzenia od podmiotu, na którego rzecz zasiedzenie nastąpiło? Czy za okres poprzedzający stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości można dochodzić roszczeń pieniężnych wobec osoby, która korzystała z naszej nieruchomości? W orzecznictwie spotykany jest pogląd, zgodnie z którym zasiedzenie powoduje wygaśnięcie roszczeń przysługujących właścicielowi wobec posiadacza, który stał się właścicielem, za okres poprzedzający datę zasiedzenia. Dotyczy to w szczególności roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w jednym ze swoich orzeczeń ład, porządek prawny, stabilizacja stosunków w zakresie odnoszącym się do własności rzeczy, czyli wszystko to, do czego zapewnienia zmierza zasiedzenie, ulegałoby ponownie zakłóceniu przez spory dotyczące związanego z roszczeniem windykacyjnym i tym samym uzależnionego przede wszystkim od kwestii własnościowych roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w okresie poprzedzającym datę zasiedzenia. Przyznanie byłemu właścicielowi takiego roszczenia wobec posiadacza, który stał się właścicielem, byłoby więc nie do pogodzenia z celem zasiedzenia.

Również Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał doszedł do wniosku, że właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Zainteresował Państwa powyższy tekst? Zapraszamy również do lektury innych naszych artykułów dotyczących spraw cywilnych.

 

Adwokat Łódź Zgierz - sprawy cywilne - sprawy o zapłatę

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka oferuje w zakresie swoich usług pomoc prawną w sprawach cywilnych, w sprawach o zapłatę, w sprawach odszkodowawczych. Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia prawnego oraz reprezentacji przed sądem. Pomożemy Państwu przygotować wszelkiego rodzaju pisma, pozwy oraz skompletować wymagane dokumenty. Główny zasięg działalności naszej Kancelarii Adwokackiej obejmuje Sądy w Łodzi, Zgierzu, Łęczycy, Brzezinach i Pabianicach, niemniej zapewniamy zastępstwo przed sądami na terenie całego Kraju. Zapraszamy.

 
 

Słowa kluczowe: zasiedzenie nieruchomości, termin zasiedzenia, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy cywilne adwokat Łódź, adwokat Ozorków, odpowiedzialność cywilna adwokat, kancelaria adwokacka Zgierz.

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży