Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie alimentów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

PRZEDAWNIENIE ALIMENTÓW

Za jaki okres wstecz można dochodzić alimentów? Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3, zaś początek biegu przedawnienia liczy się od momentu ich wymagalności. Alimenty są świadczeniami okresowymi, w związku z tym przedawnienie liczy się osobno za każdy miesiąc.

Nie należy jednak tracić z pola widzenia faktu, iż przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczętysprawy rozwodowe Łódź, Zgierz ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom względem rodziców przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom aż do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletności. Mając na uwadze powyższe, w takiej sytuacji przedawnienie rozpocznie się dopiero, gdy uprawniony do alimentów ukończy 18 rok życia. Dodatkowo adwokat powinien zwrócić uwagę, że zgodnie z Kodeksem cywilnym roszczenia alimentacyjne – ale nie tylko – stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawniają się z upływem lat 10.

 

Po jakim czasie przedawniają się alimenty?

Jak podkreślono w uchwale Sądu Najwyższego, która została wydana w składzie siedmiu sędziów (zasada prawna) z dnia 25 listopada 1968 r. (sygn. akt III CZP 65/68), przepis art. 121 pkt 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów.

Jak widać elementarnym wymogiem ustawy – aby bieg przedawnienia w ogóle nie mógł się rozpocząć lub rozpoczęty uległ zawieszeniu – jest pozostawanie dziecka pod władzą rodzicielską tego z rodziców, przeciwko któremu roszczenie alimentacyjne jest dochodzone. Bez znaczenia jest w tym zakresie zagadnienie faktycznego wykonywania posiadanej przez rodzica władzy rodzicielskiej czy sposobu i zakresu jej wykonywania. Tylko wtedy, gdy obojgu rodzicom lub jednemu z nich władza rodzicielska nie przysługuje (zawieszenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej), brak przeszkód do biegu – przeciwko obojgu lub jednemu z nich – przedawnienia roszczeń alimentacyjnych dzieci wobec rodzica / rodziców.

Adwokat powinien również zwrócić uwagę Klientowi, że egzekwowanie roszczenia alimentacyjnego, które uległo przedawnieniu może być podstawą złożenia w sądzie przez dłużnika powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

 

Sprawy rodzinne – sprawy rozwodowe – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu zajmująca się sprawami rodzinnymi i rozwodowymi. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Sądami nie tylko na terenie województwa Łódzkiego, ale na obszarze całej Polski. Prowadzimy min. sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, sprawy o pozbawienia czy ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków, czy też sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące porady prawnej bądź też reprezentacji przed sądem.

 

Słowa kluczowe: alimenty, przedawnienie alimentów, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz, adwokat sprawy rodzinne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka