Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Żądanie zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę

Czy pracodawca może dochodzić od pracownika, zapłaconych przez pracodawcę z jego środków finansowych, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, która powinna być finansowana ze środków pracownika?Adwokat - prawo pracy

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych np. omów zlecenie, czy umów o dzieło i z różnych względów sądy pracy ustalają, że pomiędzy pracownikiem a pracodawcą był nawiązany stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Pracodawca wówczas opłaca zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie próbuje dochodzić od prawnika składek w części, która powinna być finansowana ze środków pracownika.

Podstawa prawna żądań pracodawcy 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 27 września 2018 r. (sygn. III PZP 3/18), w orzecznictwie Sądu Najwyższego już od kilkudziesięciu lat przyjmuje się, że podstawę prawną roszczeń płatnika, który zapłacił podatek obciążający podatnika, o zwrot zapłaconej kwoty stanowią przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, czyli art. 405 i nast. Kodeksu cywilnego.

Dlatego płatnik, który z własnych środków uiścił właściwemu organowi finansowemu należność z tytułu obciążającego podatnika podatku, może dochodzić od tego podatnika w drodze procesu cywilnego zwrotu uiszczonej za niego należności podatkowej (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1978 r., sygn. III CZP 18/78). 

Jak jednak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym pod sygn. III PZP 3/18, należy pamiętać, że zgodnie z art. 411 k.c. w pewnych sytuacjach żądanie zwrotu świadczenia nienależnego jest wyłączone. Szczególną uwagę należy zwrócić przy tym na art. 411 pkt 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, gdy ten, kto spełnił świadczenie, nie był co prawda prawnie do tego zobowiązany, lecz można mu przypisać moralny obowiązek wobec przyjmującego świadczenie. W takiej sytuacji spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Nie można więc żądać jego zwrotu. 

Czy pracodawca może dochodzić zwrotu zapłaconych za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne?

Jak wskazał Sąd Najwyższy, pracodawca co do zasady nie może żądać zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne, które powinny zostać sfinansowane ze środków pracownika. Zasady współżycia społecznego wymagają bowiem aby strony stosunków cywilnoprawnych - w tym zwłaszcza stosunków pracy - nie nadużywały swojej przewagi kontraktowej oraz nie czerpały korzyści z podjętych przez siebie działań bezprawnych. 

Należy mieć na uwadze, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, której zatrudnienie zostało następnie uznane za wykonywane na podstawie stosunku pracy, nie korzystała w okresie wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej z wielu uprawnień przysługujących pracownikowi formalnie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy. W tych okolicznościach nienależnie wypłacone przez pracodawcę „zawyżone” o część składkową wynagrodzenie stanowi swoistą rekompensatę dla takiego pracownika za zwiększoną i korzystną dla pracodawcy w okresie wykonywania takiej umowy elastyczność zatrudnienia oraz brak świadczeń przysługujących pracownikowi. 

Reasumując – jak wskazał Sąd Najwyższy - powyższe argumenty prowadzą do konkluzji, że w przypadku ustalenia wyrokiem, że pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, był zatrudniony na podstawie stosunku pracy, zaś wysokość świadczeń wypłacanych pracownikowi na podstawie tej umowy odpowiadała wynagrodzeniu za pracę obejmującemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracodawca - z reguły – nie może żądać od tego pracownika zwrotu wypłaconego wynagrodzenia odpowiadającego kwocie zapłaconych przez pracodawcę z jego środków należności z tytułu składek za ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, która powinna być sfinansowana ze środków pracownika, chyba że - zawierając umowę cywilnoprawną - pracownik sam dążył do uzyskania wyższego wynagrodzenia kosztem redukcji obciążeń publicznoprawnych należnych w przypadku wykonywania zatrudnienia w ramach stosunku pracy. 

Prawo pracy Adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk zaprasza do swojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi bądź w Zgierzu celem skorzystania z usług prawnych świadczonych przez nas w zakresie tzw. spraw pracowniczych. Pomagamy zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada również bogate doświadczenie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy.

 

Słowa kluczowe: prawo pracy adwokat Zgierz, odwołanie do sądu pracy, porady prawne Zgierz, adwokat Łódź, wypadek przy pracy adwokat Łódź, prawnik

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Samowolne udanie się na urlop Wypadek przy pracy Treść wypowiedzenia umowy o pracę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży