Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

ZMIANA TRYBU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Rozwiązałem umowę o pracę z pracodawcą na mocy porozumienia stron. W okresie wypowiedzenia pracodawca zmienił zdanie i rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Czy jest to dopuszczalne?sprawy pracownicze adwokat Łódź

Może zdarzyć się sytuacja, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego konsekwencjPORADY PRAWNE ZGIERZą może być zmiana trybu rozwiązania stosunku pracy. Sam fakt, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o tym, że trybu rozwiązania umowy o pracę nie można już zmienić.

Należy mieć jednak na względzie, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) powinno być stosowane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, tj. gdy pracownik rażąco i w sposób umyślny narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze.

Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem

Zgodnie z jednym z wyroków Sądu Najwyższego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wyklucza możliwości rozwiązania tej umowy przed oznaczonym terminem w razie powstania warunków do niezwłocznego jej rozwiązania przez pracodawcę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy, bądź przez pracownika na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (sygn. I PKN 162/00).

Jak wskazał Sąd Najwyższy w w/w orzeczeniu, zastosowanie przez pracodawcę trybu rozwiazania umowy o pracę przewidzianego w art. 52 Kodeksu pracy i przyjęcie wcześniejszej daty jej rozwiazania – niż ta przewidziana w porozumieniu stron – jest prawnie dopuszczalne. Z przepisu art. 52 § 1 Kodeksu pracy nie wynikają bowiem żadne ograniczenia w rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia ze względu na czas ich trwania. Tak więc należy uznać, że dopuszczalne jest zarówno rozwiązanie bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy umowy o pracę zawartej na czas określony, jak i umowy o pracę zawartej na czas nie określony podczas biegnącego okresu jej wypowiedzenia bądź też przed upływem zgodnie ustalonego przez strony terminu ustania stosunku pracy. Możliwość zastosowania powyższego trybu zależy bowiem od wystąpienia przyczyn określonych w tym przepisie i winy pracownika, a w razie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych od istnienia takiej postaci winy, wskutek której naruszenie obowiązków pracowniczych można zakwalifikować jako ciężkie.

Z w/w orzeczeniem Sądu Najwyższego można się zgodzić pod warunkiem, że okoliczności warunkujące rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy prawnika – o których mowa jest w art. 52 Kodeksu pracy – powstały po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron ewentualnie przed ale pracodawca o nich nie wiedział w chwili zawierania porozumienia. W sytuacji, gdy pracodawca wiedział o tych okolicznościach i mimo to zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, po czym rozwiązuje umowę z pracownikiem w trybie art. 52 Kodeksu pracy to należy uznać, że to drugie oświadczenie o rozwiązaniu jest bezskuteczne.

W razie ewentualnego sporu przed sądem adwokat reprezentujący którąkolwiek ze stron powinien zwrócić również uwagę na fakt, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Termin ten jest terminem prekluzyjnym, co oznacza, że z jego upływem pracodawca traci możliwość rozwiązania umowy o pracę z tej przyczyny w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem, bieg miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 52 § 2 Kodeksu pracy, rozpoczyna się z chwilą uzyskania wspomnianej wiadomości przez samego pracodawcę bądź przez organ zarządzający jednostką organizacyjną, działający za pracodawcę albo też przez inną wyznaczoną do tego osobę, uprawnioną do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności prawnych z zakresu prawa pracy.

Kancelaria Adwokat Łódź Zgierz – sprawy pracownicze – wypadek przy pracy

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące porady prawnej, wsparcia prawnego, czy też reprezentacji przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa pracy. Celem zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej zapraszamy do zakładki Oferta.

 

Słowa kluczowe: porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Zgierz, prawo pracy, porady prawne Ozorków, dobry adwokat Łódź, adwokat Ozorków, prawo pracy porady

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Samowolne udanie się na urlop Wypadek przy pracy Treść wypowiedzenia umowy o pracę Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży