Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Samowolne udanie się na urlop

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SAMOWOLNE UDANIE SIĘ NA URLOP

Czy udanie się na urlop bez uprzedniej zgody pracodawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Należy w pierwszej kolejności zauważyć, że samo złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu w określonym terminie nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Z drugiej strony, należy również mieć na uwadze, że zgoda prawo pracowniczepracodawcy w zakresie urlopu pracownika może być wyrażona w sposób dowolny, nawet w sposób dorozumiany zwłaszcza wówczas, gdy zgodnie z ustalonym zwyczajem istniejącym u tego pracodawcy pracownik może udać się na urlop zgodnie ze złożonym wnioskiem, jeżeli pracodawca wyraźnie się temu nie sprzeciwi. Jeżeli jednak takiego zwyczaju nie ma, to jak stwierdził wielokrotnie Sąd Najwyższy pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy.

Przepis art. 163 § 11 Kodeksu pracy nie zawiera żadnych warunków formalnych w zakresie trybu porozumiewania się stron stosunku pracy w sprawie ustalenia terminu korzystania z urlopu wypoczynkowego. Wskazano w nim jedynie, że jeśli pracodawca nie ustala planu urlopów, to ustalenie terminu urlopu powinno nastąpić „po porozumieniu” z pracownikiem. Inicjatywę w zakresie udzielenia urlopu, i to w dowolnym czasie, może przejawiać zarówno pracownik jak i pracodawca. Ponadto, nie wskazano obowiązkowej formy zawarcia porozumienia, które – w celu wyeliminowania możliwych nieporozumień – warto udokumentować w formie pisemnej.

U pracodawców, którzy zrezygnowali z ustalania planu urlopów, trzeba ustalić termin urlopu wypoczynkowego indywidualnie „po porozumieniu” z pracownikiem. Powołany zwrot oznacza, że taki pracodawca musi zwrócić się do pracownika o wyrażenie jego stanowiska w kwestii terminu urlopu, jednak pracodawca nie jest związany preferencjami pracownika. Potwierdza to odesłanie do art. 163 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy, który zaleca uwzględnianie przy ustalaniu terminu urlopu wniosku pracownika i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, przy braku planu urlopów samo złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy.

Plan urlopów oraz indywidualne wyznaczenie terminu urlopu w trybie art. 163 § 11 mają charakter wiążący. Oznacza to, że pracownik bez żadnego dodatkowego zawiadomienia, może wykorzystać urlop wypoczynkowy w terminie w nim wskazanym. Przesunięcie tego terminu może nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 164–166 Kodeksu pracy.

Reasumując, do rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, nawet urlopu udzielanego w trybie na żądanie, niezbędny jest akt pracodawcy wyrażający akceptację wniosku pracownika. Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy. Samowolne udanie się pracownika na urlop może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Ponadto, nieobecności pracownika w pracy nie usprawiedliwia samo zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego.

Z uwagi na brak określonej w Kodeksie pracy formy wymaganej dla aktu akceptacji przez pracodawcę wniosku o udzielenie urlopu pomiędzy stronami stosunku pracy może dojść do sporu przed sądem. Jest kwestią dowodową czy faktycznie taka zgoda została udzielona, czy też nie. Adwokat powinien zwrócić uwagę, że w sporze dotyczącym treści pisemnego wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego oraz adnotacji uczynionej na tym wniosku przez pracodawcę nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron. A zatem, to adwokat powinien pomóc stronie, którą reprezentuje w wykazaniu swoich racji poprzez właściwą inicjatywę dowodową.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka, posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Sądami Pracy na terenie całego kraju. Jeżeli poszukujecie Państwo adwokata w Łodzi bądź Zgierzu w zakresie spraw pracowniczych to zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania i omówienia warunków współpracy.

 

Adwokat Łódź Zgierz – prawo pracy – sprawy pracownicze

Adwokat z Łodzi zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych. Prowadzimy także sprawy dotyczące roszczeń z tytułu wypadków przy pracy. Zapraszamy do kontaktu celem zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

Słowa kluczowe: adwokat Zgierz, adwokat Łódź, porady prawne, adwokat Ozorków, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Sęk Piotr, dobry adwokat Łódź, prawo pracy, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Wypadek przy pracy Treść wypowiedzenia umowy o pracę Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży