Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Czas ciąży wiążą się z licznymi ustępstwami, przywilejami na rzecz kobiety. Kobieta ciężarna na gruncie przepisów Kodeku pracy występuje jako podmiot szczególnie chroniony prawnie. Ponadto, ciężarna pracownica zyskuje wiele uprawnień dotyczących czasu pracy, czy wykonywanej pracy, która mogłaby mieć wpływ na stan pracującej. Jednakże zakres ochrony kobiety w ciąży nie jest nieograniczony, wobec czego istnieje możliwość, aby stosunek pracy z kobietą ciężarną został rozwiązany.

Czy szczególna ochrona prawna przysługuje każdej ciężarnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ochrona kobiet w ciąży dotyczy tylko i wyłącznie pracownic, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Wobec czego wszelkie umowy niebędące umową o pracę - umowa zlecenie lub umowa o dzieło, nie zagwarantują ochrony stosunku pracy, ani nie zapewnią przywilejów z tym związanych np. urlop macierzyński, kolejno wychowawczy. Zawężając krąg zatrudnionych, na podstawię umowy o pracę, warto wskazać, że szczególna ochrona prawna ciężarnych, dotyczy przede wszystkim umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę zawieranej na okres próbny na czas dłuższy niż miesiąc.

Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nie budzi największych wątpliwości, jednak co w sytuacji, kiedy pracownica zatrudniona jest na czas określony lub okres próbny dłuższy niż miesiąc? W opisanym stanie, jak już zostało wspomniane na wstępie, pracownica jest podmiotem szczególnie chronionym, wobec czego pracodawca w oparciu o dwie w/w umowy nie ma możliwości, aby wypowiedzieć stosunek pracy ciężarnej. Jednakże pod pewnym warunkiem, a mianowicie, jeżeli termin rozwiązania umowy na czas określony oraz umowy na okres próbny przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wtedy z mocy prawa umowa automatycznie zostaje przedłużona. Tym samym w sytuacji, kiedy umowa miałaby zakończyć się przed planowanym terminem porodu, niniejsza umowa zostanie przedłużona do dnia porodu.

Szczególne uprawnienia ciężarnych w miejscu pracy

Szczególne uprawnienia przysługujące kobiecie w ciąży regulują art. 176-179 Kodeksu pracy. Głównymi uprawnieniami, które przysługują ciężarnej pracownicy są m.in.:
    • limit czasu pracy do maksymalnie 8 godzin dziennie,
    • niemożność zatrudniania w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
    • brak możliwości delegacji bez zgody ciężarnej,
    • odstąpienie od wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
    • ochrona zatrudnienia, czyli ochrona przed rozwiązaniem umowy przez pracodawcę

Wyżej wymienione uprawnienia nie stanowią katalogu zamkniętego, co oznacza, że pełen  zakres przywilejów jest znacznie szerszy.

Czy istnieje możliwość, aby rozwiązać stosunek pracy z kobietą ciężarną?

Według dyspozycji art. 177 § 1 Kodeksu pracy pracodawca, co do zasady nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę ciężarnej pracownicy. Jednakże, jak stanowi druga część przepisu, w sytuacjach wyjątkowych taka umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, jeśli wyraźnie występuje wina po stronie ciężarnej pracownicy i jednocześnie reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Kolejno, art. 177 § 4 Kodeksu pracy odwołuje się do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Taka sytuacja możliwa jest, gdy firma, w której ciężarna świadczy pracę, ogłosiła upadłość lub likwidację. Pracodawca obowiązany jest do uzgodnienia terminu rozwiązania umowy z zakładową organizacją związkowa, które stoi po stronie pracownicy. Podkreślić należy również, że pracodawca w tym przypadku musi zapewnić pracownicy inną formę zatrudnienia, jeśli nie jest w stanie spełnić w/w wymogu, pracownicy przysługiwać będą określone świadczenia. Warto dodać, że zachowaniem ze strony pracownicy umożliwiającym rozwiązanie umowy o prace będzie m.in. kradzież, zniszczenie mienia pracodawcy, rażące zaniedbywanie obowiązków, umyślne zaniechanie, itp.

Porady prawne Łódź

Oferujmy pomoc prawną w zakresie m.in. prawa karnego, prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, czy też administracyjnego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, sprawy o zapłatę, porady prawne Zgierz, porady prawne, prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, pomoc adwokata Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Samowolne udanie się na urlop Wypadek przy pracy Treść wypowiedzenia umowy o pracę Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy