Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Rozwiązanie stosunku pracy z uwagi na opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Zgodnie z art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Do najczęściej spotykanych ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracodawców są naruszenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Początkowo stanowisko Sądu Najwyższego było w tym zakresie bardzo rygorystyczne. Na przykład według wyroku z 4 kwietnia 2000 r., sygn. I PKN 516/99 pracodawca, który nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenie.

W późniejszych latach pogląd ten został nieco złagodzony. Przykładowo w wyroku z 27 lipca 2012 r., sygn. I PK 53/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że sporadyczne niewypłacenie drobnej części wynagrodzenia nie jest ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracodawcy.

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 k.p. - tak Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I PK 276/04.

Podsumowując - generalnie opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za pracę może być potraktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy i uzasadniać rozwiązanie umowy w trybie 55 k.p. Jednak "ciężkość" naruszenia należy oceniać zawsze indywidualnie i ocenia się ją pod kątem naruszenia praw pracownika, a nie przyczyn zachowania pracodawcy.

Porady prawne Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa karnego, prawa spadkowego, czy prawa rodzinnego.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat sprawy pracownicze, sprawy o zapłatę, adwokat Zgierz, Kancelaria Łódź, prawnik Łódź, porady prawne, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Samowolne udanie się na urlop Wypadek przy pracy Treść wypowiedzenia umowy o pracę Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży