Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

Prawo pracy jest najprościej, rzecz ujmując zespołem norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. W zasadzie na co dzień mamy do czynienia z prawem pracy, nie zdając sobie z tego sprawy. W zakresie prawa pracy adwokat może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika.

Pomoc adwokata dla pracodawcy może przejawiać się m.in. w sporządzaniu ważnych dokumentów np. regulaminy pracy, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy też dokumenty związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, czy w reprezentowaniu pracodawcy przed sądami pracy.

Z kolei adwokat będzie pomocny pracownikowi w wyjaśnianiu np. zasad udzielania urlopów macierzyńskich, funkcjonowania przepisów o czasie pracy, w tym zasad wydłużania okresów rozliczeniowych, w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy z tytułu np. wynagrodzenia, wypłaty kwot z tytułu nadgodzin, czy też w dochodzeniu roszczeń związanych z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, adwokat może pomóc mu w ustaleniu istnienia stosunku pracy oraz w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy wobec ZUS-u oraz roszczeń uzupełniających wobec pracodawcy.

Należy pamiętać, że problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego z nas, w każdej chwili, dlatego też warto zasięgnąć rady adwokata, którego wskazówki  mogą pomóc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych zagadnień oraz w uzyskaniu dla nas optymalnych rozstrzygnięć czy roszczeń, w tym finansowych.

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz - prawo pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach pracowniczych, w tym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy jak i na etapie przedsądowym; sporządzamy odwołania do sądów pracy; udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; pomagamy w rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów o pracę; prowadzimy sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ustalenie wypadku przy pracy; dochodzimy roszczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz z tytułu rozwiązania czy wypowiedzenia stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa; prowadzimy sprawy dotyczące zakazu konkurencji; dochodzimy świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wiele innych.

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Może zdarzyć się sytuacja, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego konsekwencją może być zmiana trybu rozwiązania stosunku pracy. Sam fakt, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o tym, że trybu rozwiązania umowy o pracę nie można już zmienić.

Samowolne udanie się na urlop

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą definicją, co do zasady za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Treść wypowiedzenia umowy o pracę

Czy wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na „niespełnianie oczekiwań pracodawcy” bądź „brak zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych” jest wystarczające?

Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę

Czy pracodawca może dochodzić od pracownika, zapłaconych przez pracodawcę z jego środków finansowych, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, która powinna być finansowana ze środków pracownika?

Przedawnienie w prawie pracy

Kiedy przedawniają się roszczenia pracownicze? Czy terminy przedawniania są takie same dla pracowników jak i dla pracodawców? Które przepisy regulują kwestie przedawniania roszczeń ze stosunku pracy? Czy do przedawniania roszczeń pracowniczych będziemy stosować ogólne przepisy o przedawnianiu z Kodeksu cywilnego?

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy

Czy opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń stanowią podstawę do rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z kobietą w ciąży? W jakich okolicznościach można rozwiązać stosunek pracy z kobietą w ciąży?

Słowa kluczowe: Adwokat Łódź, adwokat Łódź prawo pracy, adwokat Łódź sprawy z zakresu prawa pracy, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, sprawy pracownicze adwokat Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź, odszkodowania łódź