Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zatrzymanie prawa jazdy - jak się odwołać

Materię zatrzymywania prawa jazdy reguluje ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 135 w/w ustawy Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność; podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy; gdy upłynął termin ważności prawa jazdy; gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy; gdy wobec kizatrzymanie prawa jazdyerującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami; przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń; stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ponadto, Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy, a dalsze poruszanie się pojazdem

W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy wydane pokwitowanie uprawnia kierowcę do dalszego poruszania się pojazdem w ciągu kolejnych 7 dni, 72 godzin bądź 24 godziny. Np. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Zatrzymane prawo jazdy, Policja co do zasady przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. W sytuacji, gdy przeprowadzone zostały badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić prawo jazdy właścicielowi.

Samo postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku jego zatrzymania z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu oraz w przypadku pkt 2 art. 135 w/w ustawy, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu, zaś w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy karnej.

 

Odebranie, a zatrzymanie prawa jazdy

Należy zauważyć, że policjant jest uprawniony wyłącznie do faktycznego odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy. Natomiast sama decyzja w kwestii zatrzymania czy zwrotu dokumentu może być podjęta wyłącznie przez sąd (jeśli sprawa dotyczy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) bądź prokuratora (w przypadku sprawy karnej, jeśli dotyczy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji).

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie. Oznacza to, iż właściciel dokumentu (kierowca), od dnia otrzymania odpisu wydanego postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, ma 7 dni na złożenie zażalenia zaskarżającego tę decyzję, które należy wysłać pocztą (listem poleconym) bądź złożyć w biurze podawczym Prokuratury lub Sądu. Zażalenie może złożyć kierowca jak i adwokat działający na podstawie upoważnienia do obrony udzielonego mu przez kierowcę.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca popełnienia przestępstwa, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Natomiast zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatrzymaniu prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, lecz w innym, równorzędnym składzie. Oznacza to, że Sędzia, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy nie będzie rozpoznawał zażalenia na to postanowienie. Trochę inaczej wygląda sytuacji, gdy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydawane jest przez starostę. Kierowca ma wówczas 14 dni na odwołanie się od wydanego orzeczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty.

Decydując się na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, co powinno zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie zażalenia.

Adwokat Łódź – Adwokat Zgierz – sprawy karne – obrona w sprawach karnych

Karcenia Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotr Sęka oferuje pomoc prawną w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące wypadków drogowych, prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających oraz prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień. Prowadzimy także sprawy na etapie postępowania wykonawczego, np. sprawy dotyczące zezwolenia na prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholowa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Słowa kluczowe: sprawy karne, Adwokat Łódź sprawy karne, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie, Adwokat w Łodzi, Adwokat Zgierz, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?