Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jazda pod wpływem środka odurzającego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

JAZDA POD WPŁYWEM CZY PO UŻYCIU ŚRODKA ODRZUCAJĄCEGO?

Oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany. Czy adwokat może jakoś pomóc? Jak zrobić – czy jest w ogóle taka możliwość – żeby sąd doszedł ostatecznie do wniosku, że prowadząc pojazd mechaniczny, oskarżony znajdował się jedynie w stanie po użyciu środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu, w postaci marihuany w rozumieniu art. 87 § 1 k.w.? Jak zrobić z przestępstwa wykroczenie?jazda pod wpływem środków

Należy zacząć przede wszystkim od tego, że w aktualnym stanie prawnym brak jest definicji stanu „pod wpływem środka odurzającego” oraz stanu „po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu”, którym posługuje się ustawodawca w art. 178 a § 1 k.k. i art. 87 § 1 k.w. W sytuacji prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości takich problemów interpretacyjnych nie ma bowiem w Kodeksie Karnym, ustawodawca wprowadził wprost definicję stanu nietrzeźwości (Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu Karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość).

Ustalenia sądu w sprawie zatrzymania za prowadzenie pod wpływem środków

Sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego powinien każdorazowo ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Co z tego wynika? Wynika z tego tyle, że konieczne jest dokonywanie każdorazowo ustaleń dowodowych w zakresie zachowania oskarżonego w chwili zdarzenia, a także w chwili samego badania, często połączone z ekspertyzą biegłych. Trzeba przeanalizować, co wynika z protokołu zatrzymania, z protokołu pobrania krwi, czy pobrania moczu. Może trzeba się zastanowić się nad przesłuchaniem osób biorących udział w zatrzymaniu oskarżonego? Czy spostrzeżone zostały objawy zaburzonej równowagi, czy oskarżony mówił składnie, logicznie, a jego chód nie był chwiejny, czy oskarżony nie przejawiał zaburzonej orientacji co do czasu i miejsca, jak wyglądały źrenice oskarżonego?

Od kiedy mamy do czynienia z jazdą pod wpływem środka odurzającego? Czy istnieje granica pomiędzy jazdą pod wpływem a po użyciu środka odurzającego?

Bardzo często biegli toksykolodzy w swych opiniach wydawanych na potrzeby postępowań karnych podają, że przyjmuje się, iż dla wartości stężenia ∆ ( 9 ) - THC równego 2,5 ng/ml lub wyższego, osoba znajduje się w stanie pod wpływem środka odurzającego. Przyjmowana przez biegłych wartość 2,5 ng/ml, czyli dolna granica stanu pod wpływem substancji psychotropowej wynika z ustaleń konferencji, która odbyła się w 2012 r. zorganizowanej przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, gdzie został przyjęty próg rozdzielający stan po użyciu substancji od stanu pod jej wpływem.

Problem polega na tym, że ustawodawca nie wskazał nigdzie progu ustawowego stanowiącego punkt odniesienia dla oceny, czy w danej sprawie mamy do czynienia z czynem opisanym w art. 87 § 1 k.w. czy też z art. 178 a§ 1 k.k. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, a także poglądami ugruntowanymi w doktrynie, niedopuszczalnym jest arbitralne oparcie się przez sąd na opinii biegłych i przyjmowanie wyłącznie kryterium ilościowego stężenia tego środka. Badać bowiem należy, w każdym indywidualnym przypadku, zakres jego oddziaływania na konkretnego sprawcę. Brak jest bowiem dla sądu upoważnienia ustawowego dla zdefiniowania stanu pod wpływem środka odurzającego stosując miernik, jaki wskazują biegli. Pojęcie stanu pod wpływem środka odurzającego i po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu nie są zdefiniowane w żadnym aktualnie obowiązującym w polskim porządku prawnym akcie prawym. Brak zatem definicji legalnej niewątpliwie powoduje problemy interpretacyjne. Sąd zatem, musi po pierwsze ustalić istnienie środka odurzającego w organizmie, a po drugie określić czy wpłynął on na zachowanie kierowcy w sposób analogiczny jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Dopiero po takim ustaleniu możliwe jest przypisanie sprawcy dodatkowego znamienia kwalifikującego w postaci znajdowania się pod wpływem środka odurzającego w rozumieniu przepisu art. 178 a § 1 k.k.

Reasumując, należy pamiętać, że sama obecność środka odurzającego w organizmie nie może a priori przesądzać o jego oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy w stopniu odpowiadającemu stanowi nietrzeźwości i a priori przesądzać o popełnieniu przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. W tego typu sprawach adwokat powinien dążyć za pomocą stosownych wniosków dowodowych do zmiany kwalifikacji zarzuconego oskarżonemu czynu z przestępstwa na wykroczenie.

Zapraszamy do skorzystania usług naszej Kancelarii w Łodzi i Zgierzu. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie spraw karnych i karno-skarbowych. Jeżeli poszukiwany jest przez Państwa sprawdzony adwokat w Łodzi bądź w Zgierzu zapraszamy do kontaktu.

Sprawy karne – prawo karne – Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnią praktykę w obronach w sprawach karnych oraz w reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy również pomoc prawną w sprawach na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy min. sprawy o dozór elektroniczny, czy udzielenie pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokady alkoholowe. Zapraszamy do kontaktu.Słowa kluczowe: jazda pod wpływem środka odurzającego, jazda pod wpływem, prawo karne, sprawy karne, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?