Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Błędy w pomiarach alkomatami

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wadliwy wynik badania alkomatem

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Z kolei stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.badanie alkomatem

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu to wykroczenie bądź przestępstwo. Różnica leży w ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Ilość tę wskazują urządzenia zwane alkomatami, które dokonują pomiarów stosunkowo bardzo dokładnie. Nie należy jednak tracić z pola widzenia faktu, że mimo to przewidziany jest przez producentów alkomatów pewien błąd pomiaru (margines błędu), który może mieć dla kierowcy ogromne znaczenie.

Podczas postępowania karnego wynik badania alkomatem może zaważyć na decyzji podjętej przez sąd. Możemy mieć bowiem do czynienia z przestępstwem, bądź z wykroczeniem. Może się również okazać, że odnotowany poziom stężenia alkoholu nie pozwoli nawet na przypisanie kierowcy wykroczenia.

Trzeba mieć na względzie, że badanie zawartości stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykonuje Policja, jest często jedynym dowodem stanu nietrzeźwości kierowcy, dlatego też należy mieć na względzie błędy pomiarów alkomatami, czy niepewność pomiaru alkomatu.

Błąd pomiaru alkomatem

Błąd pomiaru alkomatu jest przewidzianym przez producenta urządzenia i dopuszczanym przez Główny Urząd Miar błędem, jaki urządzenie to może popełnić, gdy mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Mówimy wówczas o niedokładności pomiarowej, o pewnym marginesie błędu.

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że wielkość błędu, jaki dopuszcza Główny Urząd Miar, nie jest jednakowa dla wszystkich urządzeń. Precyzyjne informacje na ten temat znajdują się w opisie technicznym każdego z alkomatów. Dokładność pomiaru alkomatami sprawdza się dodatkowo co sześć miesięcy w trakcie tzw. procedury wzorcowania.

Z kolei niepewność pomiaru alkomatu, to wskaźnik dokładności pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar tego stężenia dokonywany jest przez policję przy użyciu dwóch rodzajów urządzeń, tj. alkomatów stacjonarnych oraz alkomatów podręcznych. Każde z tych urządzeń ma ściśle określony przez producenta margines błędu. Margines ten powinien być wypisany w świadectwie wzorcowania każdego z urządzeń. Co do zasady margines błędu wynosi od 0,01 do 0,02 miligrama alkoholu w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że pomiar na urządzeniu może różnić się od rzeczywistej ilości alkoholu w wydychanym powietrzu o 0,01 lub 0,02 w każdą stronę, zarówno na plus, jak i na minus. Wartość ta powinna być wypisana wśród danych technicznych alkomatu.

Poza w/w niepewnością w pomiarach alkomatami, oceniając prawidłowość pomiaru trzeźwości kierowcy adwokat powinien mieć mieć na względzie:
– Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496, wydane w dniu 25 maja 2004 r. wraz ze zmianami, jakie przewiduje Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21 czerwca 2011 r. (np.: alkomat użyty do badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien być wyposażony w ustnik jednorazowego użytku. Funkcjonariusz Policji powinien otworzyć opakowanie zawierające ustnik w obecności osoby badanej) - obecnie Zarządzenie Nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie,
– przepisy dotyczące dokonywania pomiarów trzeźwości kierujących zawarte w zasadach przeprowadzania pomiarów i wydawania opinii trzeźwości wydane przez Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej w listopadzie 2004 r.,
– wszystko to co zawiera instrukcja obsługi danego urządzenia przeznaczonego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
– czy alkomat, którym dokonano pomiarów, ma aktualne świadectwo wzorcowania.

Badanie alkomatem - wiarygodny dowód w sprawie

Należy zapamiętać, że wiarygodnym dowodem w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie w przedmiocie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, są tylko te pomiary, które dokonane zostały zgodnie z w/w wytycznymi. Pamiętajmy również, że w sytuacji zatrzymania nas do kontroli stanu trzeźwości, kiedy to po ostatnim posiłku lub wypiciu napoju nie minęło jeszcze 15 minut, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie policjanta kontrolującego trzeźwość. Chcąc sprawdzić, w jakim stanie prowadzimy pojazd, funkcjonariusz powinien odczekać 15 minut. W przeciwnym razie, pomiar będzie niezgodny z zasadami prawidłowego badania trzeźwości i nie powinien być dowodem w ewentualnej sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Co istotne, zgodnie z opiniami biegłych sądowych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń analizatorów alkoholu, w warunkach badania kierowcy – w szczególności, gdy badanie miało miejsce na zewnątrz – niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet więcej niż 0,02 mg/l. Należy też mieć na uwadze, że przewidziany przez producenta błąd pomiarowy wynika z ustaleń poczynionych w warunkach laboratoryjnych. Czynniki zewnętrzne takie jak wysoka temperatura, wilgotność powietrza, czy woń płynu spryskiwaczy do szyb może mieć wpływ na wynik badania alkomatem. Z tego powodu wyniki badania trzeźwości ustalone za pomocą alkomatów podręcznych powinny zostać potwierdzone badaniem przy użyciu alkomatu stacjonarnego, które są o wiele dokładniejsze. Wyniki badań alkomatami podręcznymi, nie powinny był wyłączną podstawą do ustalenia przez Sąd okoliczności prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Rozważania na temat tego, czy jest przewidziany pewien margines błędu przy pomiarach alkomatami, ma o tyle znaczenie, że w przypadku, gdy nie da się w 100% określić winy oskarżonego czy obwinionego to zgodnie z polskim prawem sąd musi rozstrzygnąć o wszelkich wątpliwościach na korzyść oskarżonego, czy obwinionego. A zatem, gdy pomiar wykazał wartości progowe np. 0,10 mg na 1 dm3 (czy nawet 0,12) albo 0,25 mg na 1 dm3 (czy 0,26) to warto skonsultować sprawę z adwokatem. Adwokat powinien w tej sytuacji doradzić Klientowi możliwe kroki prawne, celem uniknięcia w sprawie karnej, chociażby środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, co w dzisiejszych czasach jest bardzo dotkliwą sankcją. Jak widać, adwokat za pomocą stosownych wniosków ma możliwość podejmowania próby złagodzenia sankcji karnych grożących oskarżonemu.Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu, błędy w pomiarach alkomatami, adwokat w Łodzi, sprawy karne, adwokat Łódź, sprawdzony adwokat w Łodzi, Kancelaria Adwokacka Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?