Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zwrot kosztów kanalizacji od gminy

W jaki sposób odzyskać poniesione koszty na budowę sieci kanalizacyjnej? Czy gmina ma obowiązek oddać 100% kosztów jej budowy?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, w pierwszej kolejności należy odnieść się do zapisów art. 49 Kodeksu cywilnego, gdzie mowa jest o tym, iż osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Jak odzyskać koszty budowy sieci kanalizacyjnej?

Nabycie własności w/w urządzeń może nastąpić na podstawie umowy. Jeżeli natomiast nie dojdzie do porozumienia, co jest częstym przypadkiem ponieważ np. gmina nie ma zaplanowanego budżetu na ten cel, § 2 przewiduje roszczenie o przeniesienie własności w/w urządzeń na drodze sądowej.

Według § 2, roszczenie o nabycie własności urządzenia przeciwko przedsiębiorcy, czy też przeciwko gminie, które to podmioty przyłączyły przedmiotowe urządzenia do swojej sieci, przysługuje osobie, która poniosła koszty budowy urządzenia oraz jest ich właścicielem. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Roszczenie takie nie przysługuje zatem osobie, która poniosła koszty budowy, a nie jest właścicielem, albo osobie, która jest właścicielem, jednakże kto inny poniósł koszty budowy. Roszczenie takie przysługuje również przedsiębiorcy przeciwko właścicielowi urządzenia. W obu tych przypadkach roszczenie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie jest przyłączone do sieci przedsiębiorcy.

Ustawa wprowadzająca do Kodeksu cywilnego w/w regulacje nie zawiera przepisów wprowadzających. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że art. 49 Kodeksu cywilnego dotyczy również sytuacji, w których przedmiotowe urządzenia zostały wybudowane i podłączone do sieci przed dniem jej wejścia w życie, tj. przed 3.8.2008 r.

Zgodnie z przeważającym poglądem, w świetle art. 49 Kodeksu cywilnego, urządzenia stanowiące odrębne rzeczy ruchome są własnością tego, kto poniósł koszty ich budowy i osoba taka, może na drodze sądowej - w razie braku porozumienia - dochodzić przejęcia własnosci w/w urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem.

Należy w tym miejscu wskazać, że regulacja zawarta w art. 49 k.c. nie dotyczy tzw. przyłączy, czyli urządzeń służących do przyłączania do sieci instalacji wewnętrznych. Sąd Najwyższy wyjaśnił już, że przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są odrębną rzeczą ruchomą i stanowią własność odbiorcy usług, który je wybudował na własny koszt.

Sądowe przeniesienie własności sieci

Jeżeli przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia wybudowane przez inną osobę, odmawia nabycia ich własności za wynagrodzeniem to osoba, która poniosła koszty budowy tych urządzeń może wystąpić na drogę sądową i może domagać się zobowiązania przedsiębiorcy do złożenia oświadczenia o nabyciu ich własności, w czym pomóc może adwokat.

Odpowiednie wynagrodzenie

Co oznacza ustawy zwrot odpowiednie wynagrodzenie? Odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego powinno odpowiadać aktualnej wartości rynkowej wybudowanej infrastruktury, a jeżeli nie można jej ustalić – aktualnej wartości kosztów ich budowy. Najczęściej w tego typu sprawach kluczowa będzie opinia biegłego sądowego, który będzie musiał wycenić wartość wybudowanej sieci.

Odzyskiwanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Poniosłeś duże koszty budowy sieci wodociągowej bądź sieci kanalizacyjnej i chciałbyś te koszty odzyskać? Gmina nie chce się z tobą dogadać polubownie? Zapraszamy do kontaktu. Posiadamy doświadczenie w tych sprawach. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania prawne.

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, sprawy administracyjne, porady prawne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, skuteczny adwokat, prawnik Zgierz, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci