Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Orzeczenie lekarskie o niezdolności do prowadzenia pojazdów – odwołanie 

Co można zrobić, gdy na podstawie ustawy o kierujących pojazdami wydane zostało orzeczenie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi? Czy od takiego orzeczenia przysługuje nam prawo odwołania się? A jeżeli tak, to do jakiego organu i w jakim terminie? 

W art. 75 ustawy o kierujących pojazdami mowa jest o badaniu lekarskim przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Ogół zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich uregulowany został w rozdziale 12 ustawy o kierujących pojazdami, natomiast uszczegółowienie tej problematyki nastąpiło w wydanym w oparciu o art. 81 ust. 1 w/w ustawy rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949). 

 

Decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 

Starosta na podstawie art. 103 ustawy o kierujących pojazdami wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Zgodnie z art. 79 ust 4. ustawy o kierujących pojazdami, osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 wymienionej ustawy. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne. 

Co istotne z punktu widzenia kierowców – zwłaszcza zawodowych - nie jest dopuszczalne, aby w przypadku skutecznego wniesienia przez osobę badaną, niezadowoloną z pierwotnego wyniku badania, wniosku o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego organ administracji cofnął tej osobie uprawnienie do kierowania pojazdami w oparciu o to pierwotne orzeczenie lekarskie. Dopiero wydanie orzeczenia ostatecznego, które nie będzie mogło być skutecznie zakwestionowane z wykorzystaniem instytucji przewidzianej w art. 79 ust. 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, przesądza z prawnego punktu widzenia o tym, czy względem osoby badanej zachodzą przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. III SA/Po 472/15). 

Regulacje ustawy o kierujących pojazdami, ani regulacje rozporządzenia, nie przewidują możliwości odstąpienia od przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego, co oznacza, że jego wykonanie w przypadku złożenia stosownego wniosku, z zachowaniem trybu jego wniesienia, jest obligatoryjne.

Adwokat powinien również zwrócić uwagę Klientowi, że od decyzji starosty w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Adwokat Łódź Zgierz – odwołania od orzeczenia lekarskiego 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu ustawy o kierujących pojazdami, w tym w zakresie odwołań od orzeczeń lekarskich dotyczących przeciwwskazań co do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług prawnych i do umówienia wizyty kancelarii, celem omówienia Państwa problemu prawnego.  

 

Słowa kluczowe: odwołania od decyzji, sprawy administracyjne, zakaz prowadzenia pojazdów, utrata prawa jazdy, porady prawne, prawo administracyjne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci