Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zakład wodociągowy odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci

Co zrobić w sytuacji, gdy lokalna spółka wodociągowa bądź gmina odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci potocznie nazywanych warunków technicznych bądź uzależnia ich wydanie od podpisania niekorzystnej umowy?     

Bardzo często zgłaszają się do nas inwestorzy, którzy chcą wybudować sieć wodociągową, bądź kanalizacyjną jednak napotykają różnego rodzaju przeszkody formalne ze strony lokalnych wodociągów. Jak z tym sobie radzić? Czy jest jakiś sposób na tego rodzaju praktyki? 

Rozwiązanie tej kwestii zostało uregulowane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a dokładnie w art 19a w/w ustawy.   

Temiony do wydania warunków przyłączenia do sieci

Przepis ten stanowi, że na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć w/w terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wydłużyć 21-dniowy lub 45-dniowy termin, ale tylko o kolejne 21 lub 45 dni. Ustawodawca nie przewidział zatem możliwości innego, kolejnego przedłużenia terminu. Dodatkowo, możliwość przedłużenia tego terminu o kolejne 21 lub 45 dni musi być uzasadniona. Ustawodawca nie wskazuje przyczyn, dla których może dojść do przedłużenia terminu, słusznie posługując się klauzulą ogólną szczególnie ważnej przyczyny. 

Co istotne, warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania i że za wydanie takich warunków nie pobiera się opłat. 

W/w regulacje należy traktować jako od dawna wyczekiwany krok, mający na celu uporządkowanie zasad wydawania warunków przyłączania nieruchomości do sieci. Przepis ten ma zapewnić pewnego rodzaju ujednolicenie procedury przyłączeniowej, a przy okazji normować obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kara za niewydanie warunków przyłączenia do sieci

Dopełnieniem tej nowelizacji jest pewnego rodzaju środek przymusu określony w art. 29 w/w ustawy, dotyczący kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwo, które nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w w/w terminach. Dodatkowo, co istotne, kara pieniężna może być również nałożona fakultatywnie na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Jak czytamy w przywołanym przepisie, a dokładnie w ust. 3a i następnych, karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a ust. 1 lub 2. Kary pieniężne wymierza organ regulacyjny w drodze decyzji. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3a - wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki! 

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że postępowanie w sprawie wymierzenia kary, o której mowa powyżej jest wszczynane z urzędu przez właściwy organ, a nie na wniosek inwestora, który w postępowaniu takim nie bierze udziału bowiem nie ma on interesu prawnego w wymierzeniu organowi kary. Zauważyć trzeba, że wszczęcie postępowania z urzędu jest prawem organu i żaden z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie daje możliwości wyegzekwowania od organu inicjatywy w tym zakresie. Nawet wprost sformułowane żądanie wszczęcia postępowania "z urzędu" nie jest dla organu wiążące i składającemu takie żądanie nie przysługują również żadne środki procesowe zmierzające do zmuszenia organu do podjęcia żądanych przez niego działań. 

Co warte podkreślenia przedmiotowe kary stanowią dochód budżetu państwa, a nie substytut odszkodowania dla inwestora.

Samo postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wszczynane z urzędu przez organ regulacyjny, a stroną takiego postępowania jest wyłącznie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

Niezależnie od kary pieniężnej wymierzonej przedsiębiorstwu, organ regulacyjny może również nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Organ regulacyjny prowadzi odrębne postępowania administracyjne. W jednym stroną, której dotyka sankcja, będzie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w drugim – osoba sprawująca w nim funkcję kierownika. 

Sprawy dot. sieci wod-kan – adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Oferujemy pomoc prawnąsprawach administracyjnych dotyczących odpłatnego przejmowania sieci wodno-kanalizacyjnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z adwokatem z Kancelarii Adwokackiej w Łodzi, w celu omówienia szczegółów Państwa sprawy i warunków współpracy.    

Słowa kluczowe: sprawy administracyjne, adwokat Łódź, adwokat prawo administracyjne, porady prawne Łódź, przejęcie sieci wodociągowej, sieci wod-kan

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa