Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Budowa niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Jesteśmy właścicielami działki zabudowanej domem jednorodzinnym. Cieszymy się spokojną, ładną, zieloną okolicą, gdzie wkoło same domy jednorodzinne. Pewnego dnia widzisz, że w okolicy - czy nawet w bezpośrednim sąsiedztwie twojej nieruchomości - ktoś zaczyna inwestycję, z której już na pierwszy rzut oka widać, że to nie będzie kolejny dom jednorodzinny tylko jakiś zakład, punkt usługowy, który może zrujnować twój spokój i radość z mieszkania w domu jednorodzinnym, poza centrum miasta.sprawy administracyjne adwokat Łódź

Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak to możliwe, że w okolicy, gdzie stoją same domy jednorodzinne, ktoś dostaje decyzję o pozwoleniu na budowę zakładu usługowego, który w sposób ewidentny będzie uporczywie oddziaływać na nieruchomości sąsiednie chociażby poprzez hałas, zapach, czy kurz?

Przede wszystkim należałoby poradzić się w pierwszej kolejności adwokata. Adwokat może bowiem w twoim imieniu zawnioskować o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie np. stwierdzenia nieważności takiej decyzji o pozwoleniu na budowę. Adwokat pomoże Ci przygotować stosowne dokumenty, napisać pisma, a w razie potrzeby adwokat będzie reprezentował Cię przed organami administracji publicznej, a jeżeli zajdzie taka potrzeba również przed sądami administracyjnymi.

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zawarte zostały w artykule 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi m.in., że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z „rażącym naruszeniem prawa”. Jakiego prawa? W tym konkretnym przypadku należałoby się odnieść do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą być bowiem zapisy, które wprost wskazują, co może być budowane w danej lokalizacji, a co nie.

Jeżeli w miejscowym planie jest precyzyjny zapis, że można stawiać tylko domy jednorodzinne, to sprawa wyje się być przesądzona i organ powinien stwierdzić nieważność takiej decyzji o pozwoleniu na budowę. Gorzej będzie, gdy miejscowy plan jest opatrzony nieprecyzyjnymi zapisami. Przykład z naszej praktyki? W miejscowym planie był zapis, że teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną wraz z usługami. Co w takiej sytuacji?

Rzecz dotyczyła składowiska elementów hutniczych (blachy, elementy metalowe, przęsła, kątowniki, itd.) wraz z usługami docinania takich elementów pod wymiar dla klienta. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że dźwięki urządzeń typu piła, kątówka czy inne służące do cięcia metalu nie należą do przyjemnych. Zostało w związku z tym wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę tego zakładu. Z uwagi jednak na nieprecyzyjne zapisy miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego organ odmówił stwierdzenia nieważności decyzji.

Jak podniósł organ, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są do końca jasne i precyzyjne. Pod pojęciem „usług” można bowiem rozumieć szereg czynności. Odnosząc się zaś do samej przesłanki „rażącego naruszenia prawa”, o której mowa jest w w/w artykule 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, chodzi tu o naruszenie prawa niepozostawiającego żadnych wątpliwości, co do jego bezpośredniego rozumienia. Rażące naruszenia prawa musi być zatem oczywiste, wyraźne, bezsporne i widoczne na pierwszy rzut oka. Zastosowanie przy wydawaniu decyzji administracyjnej jednej z możliwych interpretacji niejednoznacznych w swej treści przepisów prawa nie może być uznane za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 k.p.a. Dodatkowo jak stwierdził organ, jeżeli miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego nie precyzje, co należy rozumieć pod pojęciem „usług”, to zapis ten nie może być interpretowany na niekorzyść inwestora.

W tym konkretnym przypadku reprezentowaliśmy akurat interesy inwestora budującego w/w zakład, także decyzja była po naszej myśli. Niemniej, nie ulega wątpliwości, że kwestia stwierdzenia nieważności takiej czy innej decyzji wymaga przygotowania i przedstawienia trafnej argumentacji, w której przygotowaniu może pomóc adwokat.

 

Sprawy administracyjne adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, przed samorządowymi kolegami odwoławczymi jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy m.in. sprawy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, czy gospodarki nieruchomościami.  Słowa kluczowe: adwokat Łódź sprawy administracyjne, adwokat w Łodzi, adwokat Łódź, odszkodowania Łódź, prawo administracyjne, adwokat Łódź prawo administracyjne, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Łódź, dobry adwokat Łódź, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci