Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

Według art. 26 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Za posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się jednocześnie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszy się o problemie nielegalnego składowania wszelkiej maści odpadów. Większość gmin w mniejszym bądź większym stopniu boryka się obecnie z problemem nielegalnego składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Co najgorsze, bardzo często ustalenie sprawcy naruszenia prawa stwarza poważne trudności. 

Podstawa prawna do usunięcia odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składowanie odpadów może mieć miejsce wyłącznie w przeznaczonych do tego obiektach budowlanych, którymi są składowiska. Magazynować odpady wolno w miejscu wyznaczonym w tym celu na terenie do którego posiadacz odpadów na tytuł prawny. Zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta jest wydawanie z urzędu decyzji nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

W art. 26 ust. 1 w/w ustawy wskazano ciążący na posiadaczu odpadów obowiązek niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Sam nakaz usunięcia odpadów jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i musi odpowiadać wymaganiom formalnym wskazanym w art. 107 k.p.a., w tym zawierać również uzasadnienie. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że  sama decyzja nakazująca usunięcie odpadów może być egzekwowana w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. W grę wchodzi tu grzywna w celu przymuszenia i wykonanie zastępcze.

Sprawy administracyjne – adwokat z Łodzi

Potrzebujesz pomocy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego? Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia sprawy i zaproponowania optymalnych rozwiązań prawnych. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Więcej szczegółów dotyczących naszej oferty prawnej znajdziecie Państwo w zakładce zakres usług.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, reprezentacja sądowa, sprawy administracyjne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci