Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?

Ile wynoszą i kto pokrywa koszty postępowania rozgraniczeniowego? Jakie przepisy regulują kwestie ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego? M.in. na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym wpisie. 

Dostrzec trzeba, że przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie określają zasad ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Mając to na uwadze, przy ustalaniu wysokości kosztów tego postępowania zastosowanie znajdą przepisy działu IX Kodeksu postępowania administracyjnego dot. opłat i kosztów postępowania. 

Według art. 262 § 1 k.p.a., stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy (vide: art. 263 § 2 k.p.a.). 

Wysokość kosztów postępowania rozgraniczeniowego

Co istotne, w postępowaniu administracyjnym nie obowiązują normy, z których wynikałyby górne stawki wynagrodzenia za opinię biegłego geodety. Zatem organ administracji zlecając biegłemu sporządzenie opinii jest zmuszony brać pod uwagę stawki rynkowe, za tego typu usługi. Organ administracji publicznej nie może, tak jak sąd powszechny, narzucić biegłemu wysokości wynagrodzenia za sporządzoną opinię przy zastosowaniu  stawek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu udokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym.  

W postępowaniu rozgraniczeniowym wójt jest uprawniony do tego by samodzielnie wybrać geodetę do wykonania czynności rozgraniczeniowych - nie jest wymagana w tym przypadku żadna procedura przetargowa, chociaż najczęściej dzieje się tak, że wójt rozsyła zapytania do co najmniej kilku geodetów w przedmiocie świadczenia usług geodezyjnych, gdzie w odpowiedzi wskazywane są dostępne terminy oraz ceny tego typu usług. W oparciu o uzyskane odpowiedzi dokonywany jest wybór jednej z nich. 

Podział kosztów postępowania rozgraniczeniowego

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z 11 grudnia 2006 r. (sygn. akt I OPS 5/06) rozstrzygnął występujące w orzecznictwie sądów rozbieżności dotyczące zagadnienia, czy organ administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego, może tymi kosztami obciążyć każą ze stron postępowania rozgraniczeniowego. 

 W w/w uchwale NSA wyraził pogląd, że organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości, a nie tylko stronę, która zażądała wszczęcie tego postępowania.

Jest tak dlatego, że właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczaniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Branie udziału w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że postępowanie to toczy się w interesie każdej ze stron postępowania.

Ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdy granice gruntów sąsiadujących stały się sporne. Wydając orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania organ musi zawsze wziąć pod uwagę, czy zachowanie strony uzasadnia obciążenie kosztami postępowania tylko jedną z nich, czy też niektóre z nich, czy wszystkie, a jeśli tak to w jakiej proporcji. W każdej sprawie należy dokonać oceny, czy istniał w rzeczywistości spór co do przebiegu linii granicznej, czy chodziło jedynie o wznowienie znaków granicznych, jakie czynności podejmowała strona i pozostali uczestnicy w toku postępowania i czym było to podyktowane. Tym samym rozkład kosztów powinien odzwierciedlać rzeczywisty zakres sporności lub niepewności.

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz – sprawy administracyjne

Oferujemy pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Zapraszamy do konsultacji, w celu ustalenia możliwych rozwiązań prawnych w Państwa sprawie. Istnieje również możliwość porad on-line.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, porady prawne Łódź, postępowanie rozgraniczeniowe, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, Kancelaria adwokacka

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci