Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kiedy właściwy do rozpoznania jest sąd administracyjny a kiedy sąd powszechny?

W jaki sposób rozróżnić, która sprawa będzie rozpoznawana przed sądem powszechnym, a która przed sądem administracyjnym? Adwokat doradzając Klientowi w sprawie powinien wskazać możliwe drogi prawne. Należy zauważyć, że regulacje kształtujące podstawy systemu sądownictwa, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakładają określenie właściwości sądów administracyjnych przez ustawodawcę w sposób pozytywny. Co to oznacza?

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd prawo budowlane adwokat ŁódźNajwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne. Ustrój i właściwość sądów i postępowanie przed nimi określają ustawy (vide: art. 176 ust. 2). Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów (vide: art. 177). Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej (vide: art. 184). Tą ostatnią z powołanych norm konstytucyjnych ustawodawca rozwinął w art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgodnie z którym sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Tzw. zasadę pozytywnego określenia właściwości administracyjnych sądów uściślają w głównej mierze przepisy p.p.s.a. Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Pozytywne określenie właściwości sądów administracyjnych oznacza, że dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego tylko na prawne formy działania organów administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-8 p.p.s.a. oraz w sytuacjach przewidzianych przez ustawy szczególne, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 p.p.s.a. Inaczej mówiąc, skarga na inne formy działania jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 lub 6 p.p.s.a.

Z kolei zgodnie z art. 2 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami administracyjnymi. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na terenie całego kraju zarówno na rzecz osób fizycznych jak i dla firm jednoosobowych, czy innych podmiotów prawnych.

Prawo budowlane – sprawy administracyjne – Adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Zajmujemy reprezentacją Klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem omówienia Państwa sytuacji prawnej i możliwych rozwiązań.

 

Słowa kluczowe: sprawy administracyjne adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, Kancelaria Adwokacka Łódź, adwokat Łódź rozwody, adwokat Łódź odszkodowania, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź prawo administracyjne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa