Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Co daje meldunek?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Co daje meldunek?

Jak to jest z tym meldunkiem? Co daje meldunek? Czy istnieje obowiązek meldunkowy? Czy meldunek daje prawo do lokalu?

Aby odpowiedzieć na w/w pytania musimy odwołać się do zapisów ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z art. 28 ust 4 przytoczonej ustawy. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Jak wskazał słusznie Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków, z samego faktu zameldowania nie wynikają żadne prawa do nieruchomości i zameldowanie nie stanowi zajęcia cudzego mienia. Ochrona mienia przed nieuprawnionym korzystaniem przez osobę trzecią powinna być realizowana w postępowaniu cywilnym, a nie w postępowaniu meldunkowym (vide: wyrok NSA II OSK 882/18).

Jaka jest istota ewidencji ludności? Istotą ewidencji ludności jest dokumentowanie pobytu danej osoby w lokalu pod określonym adresem. Celem nie jest natomiast ustalanie uprawnień danej osoby do korzystania z tego lokalu, czy tym bardziej rozstrzyganie sporów na tym tle. Adwokat powinien zwrócić uwagę, że zameldowanie jest tylko i wyłącznie czynnością o charakterze rejestracyjnym, potwierdzającą fakt przebywania danej osoby pod określonym adresem i nie daje prawa do przebywania w tym lokalu.

Czy można wyeksmitować osobę zameldowaną?

Tak jak była o tym mowa powyżej, meldunek nie daje absolutnie żadnego prawa do zajmowanego lokalu. Odpowiedź więc nasuwa się sama. Oczywiście, że taką osobę można eksmitować z zajmowanego przez nią lokalu.

Kara za brak meldunku

A co z karami za brak meldunku? Czy brak meldunku jest w ogóle karany? Niestety obowiązek meldunkowy mimo wielu głośnych prób jego zniesienia nadal obowiązuje. Chociaż meldunek jest w Polsce obowiązkowy, to przepisy prawa nie przewidują za jego brak żadnej kary.

Kilka lat temu niedopełnienie obowiązku meldunkowego było wykroczeniem podlegającym karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub nagany. Od 1 stycznia 2013 roku z kodeksu wykroczeń wykreślono jednak regulacje w tym zakresie. Oznacza to więc, że pomimo faktycznego obowiązku meldunkowego brak jest jakiejkolwiek kary za jego niedochowanie.

Sprawy o wymeldowanie – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk oferuje pomoc prawną w sprawach dot. wymeldowania. Posiadamy bogate doświadczenie w tego tu sprawach. Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia Państwa sprawy oraz celem zaproponowania optymalnego rozwiązania prawnego.  Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, adwokat Zgierz, obrońca sprawy karne Łódź, obrońca Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci