Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy administracyjne i nieruchomości

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY ADMINISTRACYJNE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

Na prawo administracyjne składają się akty normatywne różnej rangi, m.in. ustawy, rozporządzenia czy zarządzenia. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest niesłychanie szeroki. Zakres ten wynika z zadań, jakie mają do wykonania organy administracji i obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego codziennego życia, m.in.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, prawo budowlane, prawo podatkowe, planowane i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, wywłaszczanie, opłaty adiacenckie, koncesje, zezwolenia i wiele, wiele innych spraw.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi, w Zgierzu i w Ozorkowie prowadzi również praktykę w zakresie szeroko rozumianych spraw administracyjnych, w tym m.in. sprawy dotyczące nieruchomości, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia reprezentację Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu dla naszych Klientów odwołań od decyzji różnego rodzaju organów administracji publicznej, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w sprawach administracyjnych, niezależnie od etapu na jakim jest dana sprawa, również wliczając w to etap administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Zawsze staramy się zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązania prawne przedstawionego problemu. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem umówienia spotkania w Łodzi, w Zgierzu, bądź w Ozorkowie.

Zwrot kosztów budowy wodociągu

Bardzo często zdarza się sytuacja, że osoby budujące domy jednorodzinne muszą na własny koszt zbudować od podstaw całe ciągi sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sieć gminna bądź miejskiego zakładu wodociągów jest słabo rozwinięta, zaś gmina nie jest zainteresowana rozbudową istniejącej sieci. Czy w sytuacji wybudowania wodociągu (sieci wodociągowej) bądź kanalizacji wraz z przyłączami można dochodzić od gminy zwrotu kosztów ich budowy?

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Jesteśmy właścicielami działki zabudowanej domem jednorodzinnym. Cieszymy się spokojną, ładną, zieloną okolicą, gdzie wkoło same domy jednorodzinne. Pewnego dnia widzisz, że w okolicy - czy nawet w bezpośrednim sąsiedztwie twojej nieruchomości - ktoś zaczyna inwestycję, z której już na pierwszy rzut oka widać, że to nie będzie kolejny dom jednorodzinny tylko jakiś zakład, punkt usługowy, który może zrujnować twój spokój i radość z mieszkania w domu jednorodzinnym, poza centrum miasta.

Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi

W jaki sposób rozróżnić, która sprawa będzie rozpoznawana przed sądem powszechnym, a która przed sądem administracyjnym? Adwokat doradzając Klientowi w sprawie powinien wskazać możliwe drogi prawne. Należy zauważyć, że regulacje kształtujące podstawy systemu sądownictwa, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakładają określenie właściwości sądów administracyjnych przez ustawodawcę w sposób pozytywny. Co to oznacza?

Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej jest jednym z niezbędnych dokumentów przy wszelkiego rodzaju transakcjach nabycia czy zbycia nieruchomości. Notariusz sporządzając akt notarialny posługuje się tego typu dokumentami, bowiem księga wieczysta służy ustaleniu aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Jak długo odpis księgi wieczystej zachowuje swoją ważność?

Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie

Zgodnie z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego, stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, a w przypadku inwestycji KZN - inwestor i Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Czy aby na pewno? Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?

Wszystko o opłacie adiacenckiej

Co to jest opłata adiacencka? Jakie przepisy regulują opłatę adiacencką? W jaki sposób obliczana jest wysokość opłaty adiacenckiej? Kto może nałożyć opłatę adiacencką? W jakim terminie opłata adiacencka może zostać nałożona? Kiedy przedawnia się opłata adiacencka?

Reklama na swojej działce

Czy mogę postawić na swojej działce reklamę? Czy wymagane jest pozwolenie na budowę na postawienie reklamy wielkopowierzchniowej na swojej działce? Czy muszę zgłaszać gdzieś postawienie reklamy na swojej nieruchomości?

Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola

Zgodnie z art. 156 § 1  pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która m.in. rażąco narusza prawo. Co to oznacza? Kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa? Czy wykonanie kondygnacji w miejsce projektowanej antresoli może skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji?

Rozgraniczenie nieruchomości

W jaki sposób ustalić sporny odcinek granicy pomiędzy nieruchomościami? Na czym polega postępowanie rozgraniczeniowe i jakie przepisy regulują tą kwestię? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości? Zapraszamy do lektury.

Wydanie dokumentu prawa jazdy

Jak wygląda zwrot dokumentu prawa jazdy w przypadku orzeczenia przez sąd karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wszystkich, ale określonego rodzaju? Czy w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. kat. B z wyłączeniem kat. C i C+E wydział komunikacji zwróci skazanemu za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. dokument prawa jazdy? Jak wygląda praktyka i orzecznictwo sądów w tym zakresie?

Legalizacja samowoli budowlanej

Czym jest samowola budowlana? Jakie przepisy regulują procedurę legalizacji samowoli budowlanej? Jak wygląda proces legalizacji samowoli budowlanej? Czy samowola budowlana przedawnia się? Czy każdą samowolę budowlaną można zalegalizować?  

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami

Co można zrobić, gdy na podstawie ustawy o kierujących pojazdami wydane zostało orzeczenie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi? 

Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Sąsiad za nic ma sobie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? 

Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi

Sejm w ubiegłym tygodniu uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. W efekcie nadchodzi cyfryzacja danych kierowców i pojazdów.

Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze jest zasadne. Trzeba zbadać jednostkową sytuację.

Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne?

Pojawiają się pierwsze wyroki sądowe dotyczące nałożonych kar za nieprzestrzeganie zakazu powadzenia działalności gospodarczej podczas pandemii.

Co daje meldunek?

Jak to jest z tym meldunkiem? Co daje meldunek? Czy istnieje obowiązek meldunkowy? Czy meldunek daje prawo do lokalu?

Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

W jaki sposób odzyskać poniesione koszty na budowę sieci kanalizacyjnej? Czy gmina ma obowiązek oddać 100% kosztów jej budowy?

Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

Jak to wygląda w praktyce?

Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi?

Ile wynoszą i kto pokrywa koszty postępowania rozgraniczeniowego? Jakie przepisy regulują kwestie ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego? 

Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa

Czym jest warunek "dobrego sąsiedztwa" i jak odowłać się od takiej decyzji.  

Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci

Co zrobić w sytuacji, gdy lokalna spółka wodociągowa bądź gmina odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci potocznie nazywanych warunków technicznych bądź uzależnia ich wydanie od podpisania niekorzystnej umowy?     

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań Łódź, adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, dobry adwokat w Łodzi, adwokat Łódź sprawy administracyjne, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, prawo podatkowe adwokat Łódź