Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego

prawo administracyjne adwokat Łódź ZgierzZgodnie z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego, stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, a w przypadku inwestycji KZN - inwestor i Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Czy aby na pewno? Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie? Odmówiono Państwu wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, że nie jesteście Państwo stroną postępowania?

Często się zdarza, że organy nadzoru budowlanego wydają postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na użytkowanie tylko z uwagi na fakt, że dana osoba nie jest inwestorem. Naszym zdaniem, takie orzeczenia zostają wydane z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 61a § 1 k.p.a. w zw. art. 28 k.p.a. i art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

W świetle aktualnego i zarazem ugruntowanego już orzecznictwa sądów administracyjnych przepis art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie może być inny podmiot niż inwestor. Nie można postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego opierać na stwierdzeniu, że podmiot wnoszący o stwierdzenie nieważności takiej decyzji nie jest inwestorem. W każdym przypadku, gdy został złożony wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, konieczna jest ocena, czy żądanie to pochodzi od strony legitymowanej, czyli takiej, która w myśl art. 28 k.p.a. żąda czynności organu administracji (wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego) ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (vide: wyrok NSA z dnia 08-03-2017, sygn. II OSK 1698/15).

W wyroku z dnia 15 maja 2014 r., II OSK 2998/12 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przyjęte ograniczenie podmiotowe z art. 59 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane należy odnosić tylko do spraw, w których nie jest kwestionowana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadkach kwestionowania zgodności z prawem decyzji o pozwoleniu na budowę art. 59 ust. 7 wymaga zastosowania wykładni rozszerzającej, wyprowadzając prawo do żądania weryfikacji nie tylko dla inwestora, ale również dla innych osób.

Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., II OSK 1201/09 stwierdzając, że istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę, czy użytkowanie skutkuje naruszeniem warunków pozwolenia i w konsekwencji może naruszać interesy innych osób, dlatego potrzebna jest procesowa gwarancja ochrony ich interesów, a zatem należy zastosować wykładnię rozszerzającą art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

W orzecznictwie oraz piśmiennictwie przyjmuje się wprost, że art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane nie ma zastosowania do nadzwyczajnych trybów postępowań w tym w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji.

Reasumując, co prawda przepis art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane wskazuje, że stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, niemniej zakres tego przepisu jest ograniczony i nie obejmuje wszystkich możliwych postępowań związanych z pozwoleniem na użytkowanie. Zakres zastosowania w/w przepisu nie rozciąga się na postępowania prowadzone w trybach nadzwyczajnych dotyczących decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 61a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie. Instytucja zażalenia regulowana jest w art. 141 – 144 Kodeksu postępowania administracyjnego. Najważniejsze, żeby zażalenie wnieść w terminie 7 dni do organu, który wydał skarżone postanowienie. Zażalenie powinno spełniać określone wymagania formalne narzucone przez ustawę, dlatego też dobrze, aby zlecić przygotowanie środka zaskarżenia adwokatowi. Adwokat przygotuje stosowną argumentację, skompletuje niezbędne dokumenty i wyśle w Państwa imieniu przygotowane zażalenie.  

 

Prawo budowlane – sprawy administracyjne – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi oraz w Zgierzu prowadzi m.in. sprawy z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów przed organami nadzoru budowlanego oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa admiracyjnego. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacka, celem omówienia Państwa sprawy.Słowa kluczowe: sprawy administracyjne adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, prawo administracyjne, prawo budowlane adwokat Łódź, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci