Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Reklama na swojej działce

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy postawienie tablicy reklamowej wymaga pozwolenia na budowę?

Czy mogę postawić na swojej działce reklamę? Czy wymagane jest pozwolenie na budowę na postawienie reklamy wielkopowierzchniowej na swojej działce? Czy muszę zgłaszać gdzieś postawienie reklamy na swojej nieruchomości? W jakiej odległości od granicy działki mogę postawić reklamę? W jaki sposób adwokat może pomóc przy czynnościach urzędowych?
 

Czy trzeba zgłaszać zamiar postawienia reklamy?

Jak wyglądają formalności przy stawianiu reklamy na swojej nieruchomości? Czy wystarczy zgłoszenie, czy może potrzebne jest uzyskanie pprawo administracyjne adwokat Łódź Zgierzozwolenia na budowę?

Według art. 29 ust. 2 pkt 6 prawa budowlanego wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym nie wymaga pozwolenia na budowę.

Zgodnie z powyższym mogłoby się zdawać, że reklama na własnej działce, o ile nie jest to reklama świetlna lub konstrukcja trwale związana z gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia. Jeżeli nośnik reklamowy ma być stale związany z gruntem lub też reklama ma być oświetlona, podświetlana, świetlna to musimy przed rozpoczęciem prac złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Należy zatem rozróżnić dwa podstawowe rodzaje urządzeń reklamowych. Do pierwszej grupy zalicza się tablice oraz urządzenia reklamowe, na instalowanie których jest wymagane jedynie dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi. W drugiej grupie będą wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, na które wymagane będzie pozwolenie na budowę.

 

Co oznacza trwale związanie z gruntem?

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że o tym, czy coś jest trwale związane z gruntem- w naszym przypadku urządzenie reklamowe - czy też nie, nie decyduje sam sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy rozmiar tego urządzenia, jego konstrukcja i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 3 prawa budowlanego, przez budowlę należy rozumieć m.in. każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.

Natomiast art. 29 prawa budowlanego enumeratywnie wymienia budowle i budynki, które do wybudowania nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie można go interpretować w sposób rozszerzający. Budowa wolnostojących i trwale związanych z gruntem tablic reklamowych nie mieści się w tym katalogu, zatem należy uznać iż na taką inwestycję konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeden z wyroków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku, który uznał, że o tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego wiązania.

 

W jakiej odległości można postawić reklamę od granicy działki?

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. A zatem billboard, czyli tablica reklamowa (urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem) stanowi w rozumieniu w/w definicji obiekt budowlany, a konkretnie budowlę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 

Jednakże zwrócić należy uwagę, że powyższy przepis określający odległość od granicy działki dotyczy tylko budynków, a nie obiektów budowlanych, czy budowli. Dodatkowo zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia przepisy tego rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że odległość 3 metrów nie będzie miała zastosowania przy stawianiu reklam na swojej działce.

W chwili obecnej brak jest przepisów, które regulowałyby wprost minimalne odległości od granicy działki sąsiedniej w odniesieniu do obiektów budowlanych innych niż budynki. Gdy w grę wchodzi sąsiedztwo drogi publicznej należy jednakże zachować minimalne ustawowe odległości od granicy drogi publicznej, które wynikają z ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z jej art. 43 obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w określonych szczegółowo - z uwzględnieniem rodzaju drogi - odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni. Wyjątkowo można postawić obiekt w innych odległościach niż wynika to z ustawy, ale po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy drogi.

 

Czy można zasłonić okna reklamą?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków tecdhnicznych użytkowania budynków mieszkalnych, reklamy można umieszczać na fasadach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jednak pod warunkiem, że nie będą ograniczać one dziennego oświetlenia mieszkań. Mogą więc wisieć na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych, a także w czasie remontów na elewacji budynku.

Sprawy administracyjne – prawo administracyjne – Adwokat Łódź, Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu świadczy pomoc m.in. w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, sprawy dotyczące miejscowego planowania przestrzennego, sprawy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i wiele, wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem omówienia Państwa problemu prawnego.

 

 

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, sprawy administracyjne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, kancelaria adwokacka Łódzka, kancelaria adwokacka Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci