Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Regulacje dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym. Zasadnicze pytanie, na jakie postaramy się odpowiedzieć dot. tego, ile razy można składać wniosek o odroczenie wykonania kary? Czy można złożyć ponownie wniosek o odroczenie wykonania kary, gdy sąd raz już odmówił odroczenia kary pozbawienia wolności?

Załóżmy, że złożyliśmy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności i sąd nie uwzględnił naszego wniosku. Czy można w takim razie złożyć kolejny wniosek o odroczenie wykonania kary, czy sąd odrzuci go z uwagi na powagę rzeczy osądzonej, a może pozostawi go bez rozpoznania? A może możliwe będzie wznowienie postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego? Jak to wygląda w praktyce?dobry obrońca Łódź Zgierz

 

Wznowienie postępowania w sprawie o odroczenie wykonania kary

Na wstępie należy zaznaczyć zgodnie za Sądem Najwyższym, że postępowanie w sprawach zakończonych postanowieniem o odroczeniu wykonania kary, albo o odmowie jej odroczenia nie podlega wznowieniu w myśl rozdziału 56 Kodeksu postępowania karnego.

W postępowaniu wykonawczym, z uwagi na to, że toczy się już po prawomocnym rozstrzygnięciu kwestii winy oskarżonego i po wymierzeniu mu kary, oraz z uwagi na jego cel i zadania – wzruszalność prawomocnych postanowień musiała zostać uregulowana w sposób szczególny. Wznowienie postępowania wykonawczego wchodzi zatem w ogóle w rachubę w następujących sytuacjach gdy: w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub organu międzynarodowego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny, ujawniła się któraś z bezwzględnych przyczyn odwoławczych, rozpoznano sprawę pod nieobecność oskarżonego.

Nowe okoliczności – kolejny wniosek

Adwokat powinien zasugerować Klientowi, że postępowanie w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w wypadku pojawienia się nowych okoliczności może być wszczęte ponownie z urzędu lub na wniosek. Prawo do złożenia stosownego wniosku o wszczęcie postępowania zgodnie z art. 6 Kodeksu karnego wykonawczego przysługuje także skazanemu.

Należy jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii tj. o treści art. 6 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, który stanowi, że jeżeli wniosek jest oparty na tych samych podstawach faktycznych co poprzedni bądź też nie zawiera uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiających ich rozpoznanie, to właściwy organ może pozostawić ponowny wniosek bez rozpoznania. Reasumując ten wątek należy stwierdzić, że można złożyć kolejny wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z tym, że muszą w nim się pojawić nowe okoliczności, dotychczas nieznane sądowi. Rolą adwokata powinno być w tym zakresie przygotowanie nowego wniosku wraz ze stosowną argumentacją, aby uniknąć sytuacji, kiedy to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zmiana i uchylenie postanowienia

Zgodnie z art. 24 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie. A zatem, w sytuacji pojawienia się nowych faktów, nowych okoliczności po tym jak sąd odmówił odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności można również rozważyć skorzystanie z możliwości, jaką przewiduje art. 24 k.k.w. Uchylenie lub zmiana postanowienia w trybie art. 24 k.k.w. może nastąpić bezpośrednio po jego wydaniu, a więc jeszcze przed upływem terminu do jego zaskarżenia, jak i w czasie jego wykonywania. Warunkiem jest pojawienie się nowych, poprzednio nieznanych okoliczności.

Adwokat Łódź sprawy karne

Jeżeli poszukują Państwo Adwokata w Łodzi bądź w Zgierzu z doświadczeniem w szeroko rozumianych sprawach karnych i karno-skarbowych zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Zapewniamy reprezentację przed Sądami i organami ścigania na obszarze całej Polski. Zapewniamy również pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego po prawomocnym skazaniu.
 

Słowa kluczowe: prawo karne adwokat Łódź, obrona w sprawach karnych, sprawy karne, dobry obrońca, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karno-skarbowe

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?