Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Podsłuch w postępowaniu karnym

Czy użyte w art. 168b Kodeksie postępowania karnego sformułowanie „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wszystkie możliwe przestępstwa ścigane z urzędu lub przestępstwa skarbowe, czy też wyłącznie przestępstwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji? W jaki sposób obrońca może pomóc przy próbie wykorzystania przez sąd dowodu z podsłuchu?

 adwokat Łódź Zgierz prawo karne

Wykorzystanie dowodu z podsłuchu

Zgodnie z art. 168b Kodeksu postępowania karnego, jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na podstawie przepisów szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym.

Treść przepisu art. 168b k.p.k. może wywoływać bardzo poważne wątpliwości co do właściwego i dopuszczalnego sposobu interpretacji wskazanego w nim sformułowania „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej”.

Zasadniczą kwestią, jaką chcemy poruszyć w niniejszym wpisie wiąże się z uzyskaniem w trakcie dokonywania podsłuchów materiałów wskazujących na popełnienie przez inwigilowaną osobę innego przestępstwa niż to, którego dotyczyła zgoda pierwotna na podsłuch lub przestępstwa popełnionego przez inną osobę.

 

Podsłuch w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Budząca wątpliwości treść w/w art. 168b k.p.k. była przedmiotem oceny przez Sąd Najwyższy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, zakres kontroli wtórnej (czyli ta która jakby przy okazji dostarczyła dowodów na inne przestępstwo) nie może być szersza od zakresu kontroli pierwotnej. Tak więc skoro, w ogóle dla uzyskania zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej wniosek o jej zastosowanie musi dotyczyć przestępstw mieszczących się w katalogu z art. 19 ust. 1 ustawy o Policji i zakazana jest kontrola szersza, to również, co najwyżej, taki sam katalog powinien mieć zastosowanie do kontroli prowadzonej w tle tej zgody.

Zdaniem Sądu Najwyższego żaden z argumentów nie pozwala na przyjęcie, że wtórna kontrola operacyjna może mieć charakter niczym nieograniczony przedmiotowo i dotyczyć może wszystkich przestępstw ściganych z urzędu.

Ponadto zgodnie z ustawą o Policji, materiały pochodzące z kontroli operacyjnej, a dotyczące przestępstw niekatalogowych należało przechować przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonać ich zniszczenia. Tak więc, po upływie 2 miesięcy, organy ścigania dysponowałyby takimi materiałami z naruszeniem przepisów postępowania.

Jak zauważono, jeżeli Polska ma nadal być demokratycznym państwem prawnym, to z pewnością organy ścigania nie mogą mieć do dyspozycji narzędzia w postaci nieograniczonej w swym zakresie, pozostającej poza nadzorem sądowym kontroli operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego innego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wyłącznie te przestępstwa, co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej, w tym te, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.

Prawo karne adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obronach w sprawach karnych na obszarze całej Polski. Oferujemy pomoc prawną zarówno oskarżonym jak i osobom pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym i prywatnym. Zapewniamy reprezentację zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i przed sądami wszystkich szczebli. Zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Nasza Kancelaria poza sprawami karnymi oferuje również pomoc prawną z wielu innych dziedzin prawa. Więcej na temat zakresu działalności naszej Kancelarii znajdziecie Państwo w zakładce oferta.


Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, prawo karne adwokat Łódź, dobry obrońca Łódź, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym