Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania

Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest odmowa wypłaty zgłoszonych roszczeń bądź zaniżanie przez zakłady ubezpieczeń należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Nie chodzi tu tylko o przypadki roszczeń z tytułu OC sprawcy wypadku, ale o wszystkie rodzaje ubezpieczeń, w tym dobrowolne np. ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie AC samochodu.

Czy muszę naprawić szkodę, by starać się o wypłatę odszkodowania?

Często zakłady ubezpieczeń w trakcie postępowania likwidacyjnego, żądają od nas rachunków czy faktur dokumentujących poniesione przez nas wydatki na naprawienie powstałej szkody. Należy wskazać, iż, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, roszczenie o świadczenia należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego naprawa szkody odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już faktycznie wykonana. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał faktycznej naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać. Zresztą żądanie przez zakłady ubezpieczeń uprzedniego naprawienia szkody i okazania stosownych rachunków czy faktur jest o tyle chybione, że niekiedy może się zdarzyć, że pokrzywdzonego po prostu nie stać na wyłożenie z góry kilkudziesięciu czy kilkunastu tysięcy złotych na naprawę powstałej szkody.

Czy mogę żądać naprawienia pojazdu używanego na częściach nowych i oryginalnych?

Zakłady ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego w zasadzie zawsze podnoszą argument, że zasadnym jest zastosowanie do naprawy aut używanych jedynie części zamiennych. Tak naprawdę to zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli nie zachodzą podstawy do przyjęcia, że w aucie poszkodowanego zamontowane były części nieoryginalne, bo tak stwierdził np. biegły wydający opinię w sprawie, to żądanie naprawy na częściach oryginalnych nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak wskazuje się w orzecznictwie, skoro naprawa pojazdu ma przywrócić go do stanu sprzed szkody, nie ma podstaw, aby w miejsce części oryginalnych zamontować zamienniki. Jeśli natomiast naprawa pojazdu doprowadzi do wzrostu jego wartości w porównaniu do stanu sprzed szkody, to należne odszkodowanie może ulec zmniejszeniu. Dopóki wykorzystanie części oryginalnych przy naprawie samochodu nie prowadzi do zwiększenia jego wartości w stosunku do wartości, jaką posiadał przez wypadkiem, nie ma żadnych przeszkód do uwzględnienia ich cen w kosztach naprawy. W tych zaś przypadkach, gdy wykorzystanie części oryginalnych skutkuje przyrostem wartości auta, ubezpieczycielowi przysługuje żądanie obniżenia odszkodowania. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, naprawa pojazdu nie może być źródłem wzbogacenia dla poszkodowanego, jednakże ciężar dowodu w tym zakresie powinien obciążać zakład ubezpieczeń. To on wywodzi bowiem skutki prawne z faktu zwiększenia wartości pojazdu po naprawie, gdyż skutkowałoby to zmniejszeniem należnego odszkodowania. Także względy celowościowe przemawiają za tym, aby ciężarem dowodu w tym zakresie obciążyć zakład ubezpieczeń, a nie poszkodowanego. Poszkodowany ma bowiem prawo oczekiwać, że kwota ubezpieczenia pokryje wszystkie koszty przywrócenia jego pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Czy mogę żądać od zakładu ubezpieczeń kosztów prywatnych ekspertyz?

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w swoich uchwałach, odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego. Ocena czy poniesione koszty ekspertyzy są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela z umowy odpowiedzialności cywilnej, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności uzależniona od ustalenia, czy zachodzi normalny związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku, a wypadkiem, oraz czy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne. Jeżeli jest taka sytuacja, że ubezpieczyciel znacznie zaniża należne nam odszkodowanie zaś my nie dysponujemy wiadomościami specjalnymi, pozwalającymi nam na określenie należnych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, to koniecznym dla dalszych naszych działań jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy. Tu uwaga, sądy często uwzględniają tylko roszczenie o zwrot kosztu pierwszej ekspertyzy prywatnej. Niekiedy zdarza się, że klienci upewniają się u dwóch, czy nawet trzech rzeczoznawców, czy aby na pewno ekspertyza została dobrze wykonana i czy obejmuje wszystkie koszty. W takich sytuacjach sądy przyjmują, że nawet gdyby okazało się, że prywatna ekspertyza była też zaniżona, to w trakcie postępowania sądowego można przecież rozszerzyć powództwo, zatem koszt drugiej, czy nawet trzeciej ekspertyzy był zbędny.

W jakim okresie czasu zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ma zasadniczo termin 30 dni na zlikwidowanie szkody zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Od jakiego momentu naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Zakłady ubezpieczeń w zasadzie zawsze w swych pismach podnoszą, że odsetki od żądanej kwoty odszkodowania nalezą się dopiero od dnia wyrokowania. Jest to nieprawda. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Świadczenie ubezpieczyciela ma zatem charakter terminowy. Gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Okoliczności te podlegają indywidualnej ocenie w realiach konkretnej sprawy. Niewykazanie ich świadczy o popadnięciu ubezpieczyciela w opóźnienie ze spełnieniem świadczenia. Skutki opóźnienia określone są m.in. w art. 481 § 1 k.c. i obligują dłużnika do zapłaty odsetek. Oznacza to, że spełnienie świadczenia w terminie późniejszym może być usprawiedliwione jedynie wówczas, gdy ubezpieczyciel powoła się na istnienie przeszkód w postaci niemożliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, mimo działań podejmowanych ze szczególną starannością. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ubezpieczyciel – jako profesjonalista korzystający z wyspecjalizowanej kadry i w razie potrzeby z pomocy rzeczoznawców – obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, czyli samodzielnego i aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz wysokości powstałej szkody. Nie może też wyczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Bierne oczekiwanie ubezpieczyciela na wynik toczącego się procesu naraża go na ryzyko popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego. Rolą sądu w ewentualnym procesie może być jedynie kontrola prawidłowości ustalenia przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania. Jeżeli zakład ubezpieczeń robi problemy z wypłatą należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i sądowego.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień. Reprezentujemy Klientów w tzw. sprawach odszkodowawczych na obszarze całej Polski. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia związane z błędami w sztuce lekarskiej, wypadkami komunikacyjnymi, uszkodzeniem mienia, czynami niedozwolonymi, naruszeniem dóbr osobistych i wiele innych. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacka.Słowa kluczowe: dochodzenie odszkodowań łódź, odszkodowania zgierz, odszkodowania ozorków, adwokat łódź, adwokat zgierz, porady prawne łódź, zadośćuczynienia Łódź, odszkodowania z oc sprawcy

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie