Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zadośćczunienie dla osób najbliższych z tytułu cieżkiego uszczerbku na zdrowiu

Czy osobom bliskim poszkodowanego należy się zadośćuczynienie również w sytuacji, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Z takim pytaniem niedawno musiał się zmierzyć Sąd Najwyższy (uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r., sygn. III CZP 60/17). Do tej pory nie budziło wątpliwości to, że zadośćuczynienie należało się osobom bliskim w sytuzadośćuczynienieacji śmierci poszkodowanego, wynika to bowiem wprost z przepisów. Wątpliwości mogło budzić to, czy takie zadośćuczynienie przysługuje w sytuacji nie śmierci, lecz np. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy kalectwa. Teza zapadłej uchwały brzmi następująco: sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dla uzasadnienia wydanej uchwały Sąd Najwyższy przypomniał, że w ugruntowanym już orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje się, że istnieje a zarazem podlega ochronie dobro osobiste, którego istotą są więzi łączące osoby bliskie i które najczęściej jest opisywane, jako prawo do życia rodzinnego obejmujące różnego rodzaju więzi. Dotychczasowy dorobek orzecznictwa potwierdza, że szczególna więź emocjonalna pomiędzy osobami najbliższymi, wynikająca z przynależnego każdej z nich indywidualnie poczucia bliskości i przywiązania, nierozerwalnie związana z naturą człowieka i kształtująca jego tożsamość, stanowi wartość podlegającą ochronie prawnej na podstawie przepisów o dobrach osobistych.
Sąd Najwyższy w zapadłej uchwale musiał odpowiedzieć na pytanie, czy dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej pomiędzy osobami bliskimi może zostać naruszone przez wywołanie ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a więc w inny sposób, niż przez doprowadzenie przez sprawcę deliktu do śmierci jednej z tych osób, i czy w takiej sytuacji osoby bliskie mogą ubiegać się o przyznanie zadośćuczynienia.

Sąd Najwyższy jednocześnie przypomniał swoje wcześniejsze orzeczenia, w których stwierdził, że doprowadzenie czynem niedozwolonym do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego niemożnością nawiązania typowej więzi rodzinnej, stanowi naruszenie własnego dobra osobistego bliskich i źródło ich własnej krzywdy. W ocenie Sądu Najwyższego, moim zdaniem słusznie, nie ma podstaw do różnicowania między zerwaniem więzi rodzinnej wskutek śmierci, a niemożnością nawiązania lub rozwinięcia tej więzi pomiędzy bliskimi z powodu ciężkiego uszkodzenia ciała. Sąd Najwyższy zastrzegł przy okazji, że chodzi tu tylko o takie więzi rodzinne, które mają postać rzeczywistych, silnych i trwałych więzi emocjonalnych, przejawiających się na zewnątrz w sposób umożliwiający ich obiektywną weryfikację i podkreślił, iż o naruszeniu dobra osobistego w sposób uzasadniający domaganie się naprawienia wynikłej stąd krzywdy można mówić tylko w razie poważnego i trwałego inwalidztwa, powodującego niezdolność do nawiązania relacji typowej dla więzi rodzinnej. Nie chodzi zatem o każdy uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie tylko w przypadku śmierci bliskiej osoby

Jak słusznie zauważono to, że Kodeks cywilny wprost przewiduje, że należy się zadośćuczynienie, tylko w sytuacji śmierci osoby najbliższej nie uzasadnia automatycznie twierdzenia, że ustawodawca, przyznając zadośćuczynienie w takim wypadku, tym samym w sposób negatywny uregulował kwestię roszczeń w innych sytuacjach, między innymi w wypadku ciężkiego uszkodzenia ciała osoby bliskiej. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, że przyznanie zadośćuczynienia z powodu krzywdy doznanej na skutek śmierci osoby bliskiej oznacza jednocześnie wyłączenie ochrony w odniesieniu do krzywdy doznanej w wyniku naruszenia dobra osobistego w postaci więzi bliskości w sposób inny niż zerwanie tej więzi w sposób definitywny przez śmierć. Należy zauważyć, że w razie pozostawania osoby najbliższej w nieodwracalnym stanie śpiączki lub trwałego stanu wegetatywnego dochodzi do podobnych skutków jak w przypadku śmierci, a sytuacja taka jest porównywalna z zerwaniem więzi z osobą bliską, która straciła życie.

Sąd Najwyższy w podsumowaniu swoich wywodów stwierdził, że o zadośćuczynieniu można mówić jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których doszło nie do zaburzenia, zakłócenia lub pogorszenia więzi, lecz do faktycznej niemożliwości nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla danego rodzaju stosunków - w szczególności więzi łączącej dzieci i rodziców - z powodu ciężkiego i głębokiego stanu upośledzenia funkcji życiowych. Dotyczy to zatem uszczerbków zdrowia najcięższych i nieodwracalnych, a więc takich, w których naruszenie więzi rodzinnej wiąże się z dotkliwą, niekończącą się krzywdą, i jest porównywalne z krzywdą związaną z definitywną utratą osoby najbliższej.

Odszkodowania zadośćuczynienia adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Możecie Państwo liczyć na wsparcia zarówno na etapie przedsądowym, na etapie postępowania sądowego, a także egzekucyjnego. Adwokat Piotr Sęk zaprasza do kontaktu celem omówienia warunków współpracy. Istnieje możliwość spotkania w Kancelarii w Łodzi oraz w Zgierzu. Adwokat i jego pomoc w sprawach o odszkodowanie może się okazać nieoceniona. Adwokat pomoże skompletować niezbędną dokumentację, oceni granice roszczeń, o jakie można wystąpić, a także przygotuje niezbędne pisma i będzie reprezentował Państwa przed sądem.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, adwokat zgierz, adwokat Łódź, adwokat w ozorkowie, adwokat w Łodzi, adwokat dochodzenie odszkodowań, spadki adwokat Łódź, zadośćuczynienie, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie