Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zakres ubezpieczenia OC rolników

Istotnym dla określenia zakresu ubezpieczenia OC rolników jest użycie przez ustawodawcę sformułowania „szkoda związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego". Ubezpieczenie – co oczywiste - nie obejmuje zatem całej odpowiedzialności cywilnej rolników, tj. za wszystko. Odszkodowanie i odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego oodszkodowania z OCznacza, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody związane z inną sferą aktywności życiowej osoby ubezpieczonej, w tym przypadku rolnika np. za szkody związane z prowadzeniem przez rolnika innej działalności gospodarczej. Czasami rozgraniczenie, kiedy działalność rolnika będzie objęta ubezpieczeniem OC, a kiedy nie może nasuwać wiele wątpliwości interpretacyjnych, dlatego też określenie, czy dane zdarzenie należy do zakresu ubezpieczenia OC rolników, wymagać będzie czasem analizy danego przypadku, w której niezbędna może się okazać pomoc adwokata.

Co np. w sytuacji, gdy rolnik pomaga sąsiadowi w pracach związanych z posiadaniem przez tego sąsiada gospodarstwa rolnego i ów rolnik, który idzie z pomocą, wyrządzi jakąś szkodę? Szkoda zostanie pokryta z OC? Z którego OC, rolnika pomagającego, czy z OC rolnika sąsiada? Czy istnieje odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC rolników za szkodę wyrządzoną przez rolnika, który pomaga w innym gospodarstwie? Z jednej strony należy się zastanowić, czy odpowiedzialność istnieje z ubezpieczenia OC rolnika świadczącego pomoc. Raczej nie, bowiem zakres ubezpieczenia OC rolników obejmuje szkody związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez osobę ubezpieczoną. Tymczasem w wyżej wymienionym przypadku pomoc dotyczy innego gospodarstwa. Szkoda nie jest zatem związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez osobę ubezpieczoną. Z drugiej jednak strony, jeśli niesiona pomoc przez danego rolnika jest formą rozliczenia za wzajemnie otrzymaną przez tego rolnika pomoc, można przyjąć, że pozostaje to w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i co za tym idzie, szkoda zostanie pokryta z ubezpieczenia OC rolników. Sprawa ta jednak może budzić poważne wątpliwości w praktyce, przy rozstrzygnięciu których pomóc może ostatecznie adwokat.

Czy odpowiedzialność rolnika za wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym jest oparta na zasadzie winy czy też na zasadzie ryzyka?

Jakie to ma znaczenie? W przypadku odpowiedzialności opartej na zasadzie winy oprócz wystąpienia szkody oraz istnienia związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą niezbędne jest stwierdzenie winy rolnika. W przypadku zaś zasady ryzyka odpowiedzialność istnieje niezależnie od winy sprawcy. W praktyce odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest zatem zdecydowanie bardziej restrykcyjna niż na zasadzie winy. W bardzo dużym uogólnieniu należy przyjąć, że jeśli dana szkoda będzie wynikiem działania urządzenia poruszanego za pomocą pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych odpowiedzialność zaistnieje na zasadzie ryzyka. Jeśli natomiast szkoda nie będzie pozostawała w związku z ruchem takich urządzeń, odpowiedzialność rolnika będzie się opierać na zasadzie winy.

 

Szkoda spowodowana na skutek użycia maszyn rolniczych 

A co ze szkodami spowodowanymi na skutek użycia maszyn rolniczych? Największe trudności  interpretacyjne rodzi chyba sytuacja, w której posiadaczem danego pojazdu jest wprawdzie rolnik posiadający gospodarstwo rolne, ale użytkujący dany pojazd bez związku z posiadaniem swojego gospodarstwa rolnego. Zdarza się, że rolnik nie wykorzystuje danego pojazdu do prac w swoim gospodarstwie rolnym, tylko np. świadczy pomoc sąsiedzką. Takie użycie pojazdu oznacza, że nie jest on wykorzystywany w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez tego konkretnego rolnika. Oznacza to, że z chwilą, gdy rolnik wyjedzie ze swojego gospodarstwa swoim np. kombajnem skosić cudze pole, powinien mieć zawarte ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Może zrodzić się również wątpliwość w wypadku, gdy usługi świadczone przez rolnika przy wykorzystaniu takiego pojazdu są świadczone w zamian za inne świadczenie uzyskane przez tego rolnika w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego (np. rolnik otrzymuje słomę w zamian za to, że wykona pewne prace swoim kombajnem). Można przyjąć, że w takiej sytuacji wykorzystanie pojazdu pozostaje w funkcjonalnym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. W takim wypadku odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem takiego pojazdu powinna być pokryta w ramach ubezpieczenia OC rolnika. 


Jak widać wątpliwości, jaka szkoda może być objęta ubezpieczeniem OC rolnika, a jaka nie może nastręczyć wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niemniej, nowe brzmienie art. 50 ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, w  którym użyto sformułowania „w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa”, w miejsce dotychczasowego „w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego” wskazuje na znacznie szersze ujęcie zakresu odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC rolników. Jak z tego wynika, może się okazać, że ewentualne szkody uda się pokryć z OC rolnika, nie zaś bezpośrednio z jego kieszeni, dlatego też warto w każdym przypadku skonsultować zgłoszone roszczenia u adwokata.

Dochodzenie odszkodowań zadośćuczynień – Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach o odszkodowania i o zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnią praktykę w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych, zniszczenia mienia, naruszenia dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, czy wypadków komunikacyjnych. Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe wsparcie prawne w tzw. sprawach odszkodowawczych, począwszy od gromadzenia dokumentacji, poprzez etap likwidacji szkody, kończąc na reprezentacji klientów w toku postępowania przed sądami oraz w toku postępowania egzekucyjnego. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Zgierzu bądź w Łodzi.

Słowa kluczowe: dochodzenie odszkodowań adwokat Łódź, odszkodowania Łódź, odszkodowania Zgierz, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela? Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej Jakie szkody obejmuje OC rolników? ­Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych Odpowiedzialność hoteli