Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy trzeba zapłacić podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia?

 

Czy uzyskane odszkodowania bądź zadośćuczynienia podlegają opodatkowaniu? Czy trzeba będzie podzielić się z urzędem skarbowym częścią uzyskanych kwot? Jak to wygląda w praktyce? Osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które otrzymały odszkodowanie lub zadośćuczynienie powinny zdawać sobie sprawę z konsekwencji podatkowych powstałych na tle roszczeń skierowanych do ubezpieczyciela czy innych podmiotów.dochodzenie odszkodowań zadośćuczynień adwokat Łódź Zgierz

W każdym przypadku, kiedy otrzymujemy określone kwoty pieniężne o charakterze odszkodowawczym należy sprawdzić, czy korzystają one ze zwolnienia podatkowego. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód jest co do zasady opodatkowany, dlatego też należy być ostrożnym.

Odszkodowanie jest świadczeniem na rzecz poszkodowanego, polegającym na naprawieniu powstałej szkody. Jeżli zaś chodzi o zadośćuczynienie, to jest to forma wyrównania szkody niemajątkowej, czyli krzywdy.

Z uwagi na fakt, że odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, a nie jego wzbogacenie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają zwolnienie niektórych kategorii odszkodowań od opodatkowania. Zwolnieniem zostały objęte również niektóre formy zadośćuczynienia pieniężnego. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane odszkodowania oraz inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych lub majątkowych (również w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego), niezależnie od tego, czy zostały przyznane na podstawie uznania ubezpieczyciela, ugody pozasądowej lub sądowej korzystają ze zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Czy odsetki korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się z podatku dochodowego odszkodowania z ubezpieczenia. Brak jest natomiast jasnej interpretacji czy zwolnienie to dotyczy także odsetek zasądzonych wyrokiem sądu. Należy pamiętać, że kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań i zadośćuczynień nie są zwolnione z podatku dochodowego i należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy. W konsekwencji stanowią przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Na zakończenie niniejszego artykułu należy zauważyć, że często wydawane są różnego rodzaju interpretacje, czy też wyroki sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Jakkolwiek wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą one wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia takie zapadają w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną w innej sprawie. Inaczej mówiąc, nigdy nie możemy być do końca pewni, jak dany organ zinterpretuje obowiązujące przepisy w zakresie obowiązku podatkowego.  

W tym miejscu należy również wskazać, iż stosownie do regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacja indywidualna). W przypadku zatem uzasadnionych wątpliwości można zawsze złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika Dyrektora Izby Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu z wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie m.in. w dochodzeniu odszykowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuc lekarskiej, naruszenia dóbr osobistych, czynów niedozwolonych i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i referencjami naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, zadośćuczynienia adwokat Łódź, odszkodowania Zgierz, dobry adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie