Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odszkodowanie za zmarnowany urlop – tabela frankfurcka

Coraz większa świadomość konsumentów powoduje, że coraz częściej dochodzimy przysługujących nam roszczeń, w tym m.in. wobec biur podróży za nieudany urlop, czy to odszkodowań czy też zadośćuczynień.

W tego typu sprawach w ostatnich kilku latach można zauważyć, że upowszechniło się korzystanie przez sądy polskie z tzw. „tabeli frankfurckiej” (Karta Frankfurcka), która określa wysokość odszkodowania dla klientów w razie nienależytego wykodszkodowania Łódźonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez biuro podróży.

Kwestie wykonywania umów o świadczenie usług turystycznych po uchyleniu ustawy o usługach turystycznych reguluje obecnie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Adwokat powinien jednak zwrócić uwagę Klientom decydującym się na wystąpienie na drogę sądową przeciwko organizatorowi usług turystycznych, że tabela frankfurcka nie ma mocy obowiązującej w Polsce. Nie jest to bowiem prawo, nie jest to ustawa, czy nawet rozporządzenie.  

Tabela ta jest wykorzystywana głównie w sądownictwie niemieckim i nie ma mocy powszechnie obowiązującej, niemniej jednak europejskie sądy, mogą bazować na niej przy ustalaniu wysokości odszkodowań.

Czym jest tabela frankfurcka?

Tabela frankfurcka określa stopy procentowe stanowiące bonifikatę dla klienta biura turystycznego w razie jakichś uchybień czy odstępstw od zawartej umowy. Bonifikata ta obliczana jest od łącznej ceny wycieczki. W przypadku zaistnienia większej liczby odstępstw od zawartej umowy z biurem podróży, stopy procentowe przedstawione w tabeli są z reguły dodawane do siebie.

Również polski UOKiK uznał tą tabelę za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży a klientami i można uznać, że stała się ona w zasadzie prawem zwyczajowym.

Niekiedy jednak sądy powszechne nie chcą wydawać rozstrzygnięć w oparciu o tabelę frankfurcką i wydają rozstrzygnięcia w oparciu o przepis art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

W sprawach odszkodowawczych przeciwko biurom podróży kłopotliwe może okazać się również ustalenie sądu właściwego dla rozpoznania naszych roszczeń. Przed jaki zatem sąd pozwać biuro podróży? Według siedziby biura podróży, czy według naszego miejsca zamieszkania? Należy przyjąć, że w tego typu sprawach powództwo należy wytoczyć przed sąd miejsca zamieszkania konsumenta, na podstawie przepisów o właściwości przemiennej tj. art. 34 k.p.c. w zw. z art. 454 § 1 zd. 2 k.c. (vide: postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 15 marca 2017 r.,sygn. akt II Cz 161/17).

Odszkodowania i zadośćuczynienia adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami w zakresie spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu utraty wartości nieruchomości, utraty wartości pojazdów na skutek wypadków, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu błędów w sztuce lekarskiej i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Łodzi bądź w Zgierzu celem przeanalizowania Państwa sprawy i zaproponowania optymalnego rozwiązania prawnego.

 

Słowa kluczowe: odszkodowanie, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, adwokat w Łodzi, odszkodowania Łódź, dobry adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, adwokat Łódź sprawy odszkodowawcze, adwokat Łódź sprawy karne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie