Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odpowiedzialność hoteli

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odpowiedzialność hoteli

Czy hotel może ponosić odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do niego przez osobę korzystającą z usług takiego hotelu? 

Zdecydowanie tak! Takie rozwiązanie przewiduje Kodeks cywilny w art. 846. Zgodnie z nim podmiot prowadzący i utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład (np. pensjonat, motel, hostel, domek wczasowy, gospodarstwo agroturystyczne, schronisko) jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług takiego hotelu lub podobnego zakładu, zwaną dalej "gościem". 

Odpowiedzialność ta nie jest jednak nieograniczona, bowiem – jak stanowi dalsza część art. 846 § 1 – hotel (lub inny podobny zakład) nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Czym jest owa „rzecz wniesiona”? 

Ustawodawca definiuje to pojęcie w § 2 i 3 omawianego przepisu, wskazując, że są to przede wszystkim rzeczy, które w trakcie korzystania z usług hotelu znajdują się w tym obiekcie, np. rzeczy osobiste pozostawione przez gościa w pokoju. W katalogu tym mieszczą się także rzeczy znajdujące się poza obiektem hotelarskim, lecz w miejscu wskazanym jako miejsce ich przechowywania lub umieszczone w tym miejscu przez podmiot prowadzący ów obiekt (jego pracownika), np. rower znajdujący się w osobnym budynku przeznaczonym do przechowywania sprzętu sportowego. Wskazać nadto należy, iż „rzeczą wniesioną” w rozumieniu kodeksu będą rzeczy, które zostały powierzone podmiotowi prowadzącemu hotel (jego pracownikowi) albo umieszczone w miejscu przez niego wskazanym w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po skorzystaniu z usług hotelu, np.  gość, po wymeldowaniu, przekazuje swój bagaż do przechowalni hotelowej na kilka godzin. 

Kodeks cywilny wyraźnie podkreśla, iż do katalogu „rzeczy wniesionych” nie zaliczają się pojazdy mechaniczne (zaparkowane w wyznaczonym przez hotel miejscu) oraz rzeczy w nich pozostawione, a także zwierzęta. 

Odpowiedzialność hotelu

Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny i nie jest uzależniona od winy występującej czy to po stronie podmiotu prowadzącego hotel czy to po stronie osoby (np. pracownika), która wyrządziła szkodę w mieniu gościa. Zakresem odpowiedzialności objęte są również szkody wyrządzone przez inne osoby, np. innych gości hotelowych lub osoby z zewnątrz – za to również odpowiada podmiot prowadzący hotel. 

Co ważne, niemożliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności hotelu lub innego podobnego zakładu poprzez umowę lub ogłoszenie (np. regulamin). 

Gość hotelowy, który zdecyduje się, z odpowiednią pomocą prawną, dochodzić swoich roszczeń w sądzie, musi udowodnić poniesienie szkody oraz ich wysokość, a także musi wykazać fakt, iż szkoda wystąpiła w czasie i miejscu objętym odpowiedzialnością podmiotu prowadzącego obiekt hotelarski. 

Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń

Zgodnie z art. 847 k.c. roszczenie o naprawienie szkody z ww. powodów wygasa, jeżeli poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie utrzymującego zakład.

Z kolei art. 848 k.c. stanowi, iż roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Sprawy odszkodowawcze Łódź Zgierz Ozorków

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowania bądź zadośćuczynienia w związku ze szkodą osobową, majątkową wywołaną nie tylko działaniem bądź zaniechaniem hoteli. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z sprawach odszkodowawczych.  

Słowa kluczowe: odszkodowania adwokat, zadośćuczynienia adwokat, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, Ozorków porady prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela? Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej Jakie szkody obejmuje OC rolników? ­Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych