Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kto odpowiada za stan chodnika?

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Kto powinien dbać o to, aby chodnik był zawsze odśnieżony, posypany piaskiem czy solą? Do kogo zgłaszać roszczenia w razie nieszczęśliwego wypadku? Jakie roszczenia przysługują nam w razie poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku?

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem, kto odpowiada za nieodśnieżony chodnik? Odpowiedź nie jest prosta, bowiem w konkretnych stanach faktycznych, odpowiedzialność ta może być przerzucana pomiędzy kilkoma podmiotami, zaś poszkodowany może czuć się zagubiony. W takiej sytuacji należałoby poradzić się adwokata. Adwokat pomoże w zgłoszeniu roszczeń do właściwego podmiotu.

Odpowiedzialność za stan chodnika


Przede wszystkim należy zacząć, że odpowiedzialność powinien ponosić zarządca drogi. Np. w Łodzi jest nim Zarząd Dróg i Transportu. Zgodnie z art. 20 ust. 4, 10, i 11 ustawy o drogachzadośćuczynienie Łódź, Zgierz publicznych, to na zarządcy drogi spoczywa m.in. obowiązek utrzymania nawierzchni chodników w należytym stanie. Niemniej w konkretnych miastach tak jak np. w Łodzi obowiązek odśnieżania dróg i utrzymania ich czystości może być scedowany na inny pomiot. W Łodzi podmiotem tym jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ale to nie wszystko. Odpowiedzialnym za stan chodnika w zakresie jego odśnieżania, usuwania błota pośniegowego, posypania solą, czy piaskiem może być też odpowiedzialny właściciel posesji, czy też jej administrator, np. wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Dodatkowo w poszczególnych miastach uchwalane są jeszcze akty prawa miejscowego regulujące te kwestie. I tak dla przykładu w Łodzi zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi właściciele posesji są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego, tak by nie powodowało to zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie zagrażało istniejącej zieleni oraz zachowywało możliwości odpływu wód roztopowych do kanalizacji.

Nie należy również tracić z pola widzenia, że podmioty odpowiedzialne za stan chodnika mogą mieć jeszcze wykupioną polisę OC w zakładach ubezpieczeń. A zatem, pojawia się jeszcze jeden potencjalny podmiot, który może być stroną w sprawie o odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź w samej umowie ubezpieczenia mogą pojawić się ograniczenia w zakresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Np. może być zastrzeżona suma gwarancyjna, powyżej której zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.  

Kogo pozwać w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Jak widać w sprawie odszkodowawczej w związku z upadkiem na nieodśnieżonym chodniku może pojawić się problem prawidłowego wskazania osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę, czy uszczerbek na zdrowiu. Adwokat w takiej sytuacji może pomóc w przygotowaniu do sądu pozwu wraz z prawidłowym wskazaniem osoby odpowiedzialnej. Należy pamiętać, że błędne wskazanie strony pozwanej może nie tylko pozbawić nas dochodzonych roszczeń, ale możemy zostać jeszcze obciążeni kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego strony przeciwnej.

 

Odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu wypadku Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące dochodzenia zadośćuczynień, rent i odszykowań z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC sprawcy wypadku, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prawną naszej Kancelarii Adwokackiej w Zgierzu i Łodzi oraz do kontaktu celem przeanalizowania Państwa sprawy.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań Łódź, porady prawne w Łodzi, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, podział majątku wspólnego adwokat Łódź, zniesienie współwłasności adwokat Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie