Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kto odpowiada za stan chodnika?

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Kto powinien dbać o to, aby chodnik był zawsze odśnieżony, posypany piaskiem czy solą? Do kogo zgłaszać roszczenia w razie nieszczęśliwego wypadku? Jakie roszczenia przysługują nam w razie poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku?

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem, kto odpowiada za nieodśnieżony chodnik? Odpowiedź nie jest prosta, bowiem w konkretnych stanach faktycznych, odpowiedzialność ta może być przerzucana pomiędzy kilkoma podmiotami, zaś poszkodowany może czuć się zagubiony. W takiej sytuacji należałoby poradzić się adwokata. Adwokat pomoże w zgłoszeniu roszczeń do właściwego podmiotu.

Odpowiedzialność za stan chodnika


Przede wszystkim należy zacząć, że odpowiedzialność powinien ponosić zarządca drogi. Np. w Łodzi jest nim Zarząd Dróg i Transportu. Zgodnie z art. 20 ust. 4, 10, i 11 ustawy o drogachzadośćuczynienie Łódź, Zgierz publicznych, to na zarządcy drogi spoczywa m.in. obowiązek utrzymania nawierzchni chodników w należytym stanie. Niemniej w konkretnych miastach tak jak np. w Łodzi obowiązek odśnieżania dróg i utrzymania ich czystości może być scedowany na inny pomiot. W Łodzi podmiotem tym jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ale to nie wszystko. Odpowiedzialnym za stan chodnika w zakresie jego odśnieżania, usuwania błota pośniegowego, posypania solą, czy piaskiem może być też odpowiedzialny właściciel posesji, czy też jej administrator, np. wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Dodatkowo w poszczególnych miastach uchwalane są jeszcze akty prawa miejscowego regulujące te kwestie. I tak dla przykładu w Łodzi zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi właściciele posesji są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego, tak by nie powodowało to zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie zagrażało istniejącej zieleni oraz zachowywało możliwości odpływu wód roztopowych do kanalizacji.

Nie należy również tracić z pola widzenia, że podmioty odpowiedzialne za stan chodnika mogą mieć jeszcze wykupioną polisę OC w zakładach ubezpieczeń. A zatem, pojawia się jeszcze jeden potencjalny podmiot, który może być stroną w sprawie o odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź w samej umowie ubezpieczenia mogą pojawić się ograniczenia w zakresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Np. może być zastrzeżona suma gwarancyjna, powyżej której zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.  

Kogo pozwać w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Jak widać w sprawie odszkodowawczej w związku z upadkiem na nieodśnieżonym chodniku może pojawić się problem prawidłowego wskazania osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę, czy uszczerbek na zdrowiu. Adwokat w takiej sytuacji może pomóc w przygotowaniu do sądu pozwu wraz z prawidłowym wskazaniem osoby odpowiedzialnej. Należy pamiętać, że błędne wskazanie strony pozwanej może nie tylko pozbawić nas dochodzonych roszczeń, ale możemy zostać jeszcze obciążeni kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego strony przeciwnej.

 

Odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu wypadku Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące dochodzenia zadośćuczynień, rent i odszykowań z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC sprawcy wypadku, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prawną naszej Kancelarii Adwokackiej w Zgierzu i Łodzi oraz do kontaktu celem przeanalizowania Państwa sprawy.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań Łódź, porady prawne w Łodzi, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, podział majątku wspólnego adwokat Łódź, zniesienie współwłasności adwokat Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia