Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Zdarzają się sytuacje, że na skutek działań administracyjnych nieruchomości, których jesteśmy właścicielami tracą na wartości np. z uwagi na wprowadzaneodszkodowania Łódź Zgierz ograniczenia w ich zabudowie. Przykładami takich działań jest np. dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wkoło lotnisk. Czy przysługują nam w takich sytuacjach jakieś roszczenia odszkodowawcze? Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości?

Posłużmy się przykładem lotniska w Łasku. Na mocy uchwały nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. W ramach utworzonego obszaru, wyodrębniono dwie podstrefy A i B. W ramach tych obszarów wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie korzystania i ewentualnej rozbudowy tychże nieruchomości.

Jakie roszczenia nam przysługują?

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości jej właściciel - ale także np. użytkownik wieczysty – może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Należy mieć na uwadze, że obowiązuje w tym przypadku zasada pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wynika z faktu, iż właściciel nieruchomości będzie musiał znosić dopuszczalne na tym obszarze immisje np. hałas dobiegający z lotniska. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi przy tym wymierną stratę, niezależnie od tego, czy właściciel ją zbył, czy też nie zamierza podjąć w tym kierunku żadnych działań, nieruchomość jest bowiem dobrem o charakterze inwestycyjnym. Dlatego też przyjmuje się, że podmiotom będącymi właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości na obszarze ograniczonego użytkowania przysługuje odszkodowanie za szkodę pojmowaną bardzo szeroko, z uwagi na konieczność znoszenia przez te podmioty większych uciążliwości związanych z oddziaływaniem na środowisko, niż inne podmioty.

Ograniczeniem sposobu korzystania z danej nieruchomości jest już sam fakt ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W związku z tym faktem, pozostaje nie tylko obniżenie wartości nieruchomości, będące następstwem ograniczeń przewidzianych w akcie tworzącym obszar, lecz także obniżenie wartości nieruchomości wynikające z tego, że wskutek wejścia w życie tego aktu dochodzi do zawężenia granic własności określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowienie bowiem obszaru ograniczonego użytkowania stygmatyzuje na rynku nieruchomości objęte tym obszarem, jako trwale dotknięte niedogodnościami związanymi z położeniem w zasięgu oddziaływania lotniska.

Należy również zwrócić uwagę, że nie jest przy tym najistotniejsze, w jakim stopniu w określonym momencie operator lotniska korzysta z przyznanych mu praw. Doświadczenie życiowe wskazuje, że inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe są z reguły długoterminowe, toteż samo już otwarcie legalnej drogi do zwiększenia liczby operacji lotniczych odstrasza potencjalnych nabywców, a w konsekwencji powoduje spadek wartości nieruchomości.

 

Jak obliczyć wartość szkody?

Nie ulega wątpliwości, że w razie sporu sądowego, co do wysokości należnego odszkodowania za utratę wartości nieruchomości, to w sprawie powinien wypowiedzieć się biegły sądowy z zakresu rzeczoznawstwa, którego zadaniem będzie wskazanie wartości powstałej po stronie powodowej szkody. W sprawie będą wymagane wiadomości specjalne, dlatego też samodzielne określenie wartości szkody może ostatecznie doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd, z uwagi na nieudowodnienie przez stronę powodową wysokości dochodzonych roszczeń. Oczywiście w razie wydania opinii przez wnioskowanego biegłego, jeżeli okaże się, że wartość szkody jest większa niż ta, która została wskazana przez nas w pozwie, zawsze istnieje możliwość rozszerzenia powództwa.

 

Jaki sąd będzie właściwy?

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o odszkodowanie w związku z utratą wartości nieruchomości? Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustawodawca określa kognicje sądów powszechnych do rozpoznania roszczeń odszkodowawczych związanych z objęciem nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania. Ponadto należy się posiłkować w tym przypadku art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego, bowiem w/w postępowania są sprawami o własność. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny sprawy o własność to sprawy o ustalenie, ale także o zasądzenie, gdy ich podstawą jest prawo własności. Przedmiotem zaś w/w spraw jest ustalenie czy doszło do ograniczenia prawa własności strony powodowej i wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.

 

Odszkodowania zadośćuczynienia Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej przy uzyskaniu należnych świadczeń w postaci odszkodowań, zadośćuczynień, rent, czy też zwrotu kosztów leczenia, pogrzebu, opieki itd. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami w wielu skomplikowanych sprawach. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenia dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, utraty wartości nieruchomości i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, odszkodowania Łódź, utrata wartości nieruchomości, adwokat w Łodzi, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Łódź, Kancelaria Adwokacka w Łodzi, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie