Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Zdarzają się sytuacje, że na skutek działań administracyjnych nieruchomości, których jesteśmy właścicielami tracą na wartości np. z uwagi na wprowadzaneodszkodowania Łódź Zgierz ograniczenia w ich zabudowie. Przykładami takich działań jest np. dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wkoło lotnisk. Czy przysługują nam w takich sytuacjach jakieś roszczenia odszkodowawcze? Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości?

Posłużmy się przykładem lotniska w Łasku. Na mocy uchwały nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. W ramach utworzonego obszaru, wyodrębniono dwie podstrefy A i B. W ramach tych obszarów wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie korzystania i ewentualnej rozbudowy tychże nieruchomości.

Jakie roszczenia nam przysługują?

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości jej właściciel - ale także np. użytkownik wieczysty – może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Należy mieć na uwadze, że obowiązuje w tym przypadku zasada pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wynika z faktu, iż właściciel nieruchomości będzie musiał znosić dopuszczalne na tym obszarze immisje np. hałas dobiegający z lotniska. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi przy tym wymierną stratę, niezależnie od tego, czy właściciel ją zbył, czy też nie zamierza podjąć w tym kierunku żadnych działań, nieruchomość jest bowiem dobrem o charakterze inwestycyjnym. Dlatego też przyjmuje się, że podmiotom będącymi właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości na obszarze ograniczonego użytkowania przysługuje odszkodowanie za szkodę pojmowaną bardzo szeroko, z uwagi na konieczność znoszenia przez te podmioty większych uciążliwości związanych z oddziaływaniem na środowisko, niż inne podmioty.

Ograniczeniem sposobu korzystania z danej nieruchomości jest już sam fakt ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W związku z tym faktem, pozostaje nie tylko obniżenie wartości nieruchomości, będące następstwem ograniczeń przewidzianych w akcie tworzącym obszar, lecz także obniżenie wartości nieruchomości wynikające z tego, że wskutek wejścia w życie tego aktu dochodzi do zawężenia granic własności określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowienie bowiem obszaru ograniczonego użytkowania stygmatyzuje na rynku nieruchomości objęte tym obszarem, jako trwale dotknięte niedogodnościami związanymi z położeniem w zasięgu oddziaływania lotniska.

Należy również zwrócić uwagę, że nie jest przy tym najistotniejsze, w jakim stopniu w określonym momencie operator lotniska korzysta z przyznanych mu praw. Doświadczenie życiowe wskazuje, że inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe są z reguły długoterminowe, toteż samo już otwarcie legalnej drogi do zwiększenia liczby operacji lotniczych odstrasza potencjalnych nabywców, a w konsekwencji powoduje spadek wartości nieruchomości.

 

Jak obliczyć wartość szkody?

Nie ulega wątpliwości, że w razie sporu sądowego, co do wysokości należnego odszkodowania za utratę wartości nieruchomości, to w sprawie powinien wypowiedzieć się biegły sądowy z zakresu rzeczoznawstwa, którego zadaniem będzie wskazanie wartości powstałej po stronie powodowej szkody. W sprawie będą wymagane wiadomości specjalne, dlatego też samodzielne określenie wartości szkody może ostatecznie doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd, z uwagi na nieudowodnienie przez stronę powodową wysokości dochodzonych roszczeń. Oczywiście w razie wydania opinii przez wnioskowanego biegłego, jeżeli okaże się, że wartość szkody jest większa niż ta, która została wskazana przez nas w pozwie, zawsze istnieje możliwość rozszerzenia powództwa.

 

Jaki sąd będzie właściwy?

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o odszkodowanie w związku z utratą wartości nieruchomości? Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustawodawca określa kognicje sądów powszechnych do rozpoznania roszczeń odszkodowawczych związanych z objęciem nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania. Ponadto należy się posiłkować w tym przypadku art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego, bowiem w/w postępowania są sprawami o własność. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny sprawy o własność to sprawy o ustalenie, ale także o zasądzenie, gdy ich podstawą jest prawo własności. Przedmiotem zaś w/w spraw jest ustalenie czy doszło do ograniczenia prawa własności strony powodowej i wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.

 

Odszkodowania zadośćuczynienia Łódź Zgierz Ozorków

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej przy uzyskaniu należnych świadczeń w postaci odszkodowań, zadośćuczynień, rent, czy też zwrotu kosztów leczenia, pogrzebu, opieki itd. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami w wielu skomplikowanych sprawach. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenia dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, utraty wartości nieruchomości i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, odszkodowania Łódź, utrata wartości nieruchomości, adwokat w Łodzi, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Łódź, Kancelaria Adwokacka w Łodzi, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia