Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Według artykułu 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże według paragrafu drugiego, z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ustalenia, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspsprawy działowe adwokat Łódź Zgierzólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, zaś przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnić się powinno także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak wynika z powyżej zacytowanych przepisów, co do zasady udziały w majątku wspólnym byłych małżonków są równe. Jakby tego było mało, zasada równych udziałów w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na stopień, w jakim każde z małżonków przyczyniało się do powstania majątku wspólnego, i bez względu na przyczyny ustania wspólności.

Domniemanie równych udziałów

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że zgodnie z ustawą istnieje domniemanie równych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków. Jakie są tego konsekwencje? Ano takie, że to na małżonku wnoszącym o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku spoczywać będzie ciężar dowodu, że nie tylko zaszły „ważne powody” ale i że jego stopień przyczyniania się do powstania majątku wspólnego był wyższy niż drugiego współmałżonka.

Kiedy można żądać ustalenia nierównych udziałów?

Wielokrotnie już w orzecznictwie Sadu Najwyższego i sądów powszechnych podkreślano, że odejście od zasady równości udziałów byłych małżonków możliwe jest jedynie, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powstania bądź powiększenia majątku wspólnego stosownie do sowich sił i możliwości zarobkowych. Jak wynika z powyższego, nie w każdym zatem przypadku istnienia różnicy w przyczynianiu się do powiększania majątku wspólnego przepis art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znajdzie zastosowanie. 

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Na jakiej podstawie można żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa dwie podstawowe przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie. Ustalenie zatem nierównych udziałów jest możliwe tylko wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki: małżonek zgłosił takie żądanie; wystąpiły ważne powody takiego żądania; małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Ważne powody

Co to znaczy, że „ważne powody” uzasadniają żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Ważnymi powodami są przede wszytski względy natury etycznej, które powodują, że w danych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wyraźnie kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego. A czy wina rozpadu pożycia małżeńskiego ma znaczenie przy ustalaniu nierównych udziałów? Z żadnego przepisu wprost to nie wynika, niemniej w orzecznictwie przyjmuje się, że kwestia winy rozpadu pożycia małżeńskiego nie jest bez znaczenia przy ocenie „ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy.

O istnieniu „ważnych powodów” nie przesądza okoliczność, że jedno z małżonków nie przyczyniło się do powstania majątku wspólnego z powodów przez niego niezawinionych, niezależnych od niego, albo z innych usprawiedliwionych względów, np. gdy z powodu choroby lub bezrobocia nie miało możliwości uzyskania zatrudnienia, albo gdy pobierało naukę w celu osiągnięcia kwalifikacji zawodowych.

Za „ważne powody” mogą być uznane takie okoliczności jak: fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, narkomania, hazard, czy dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych.

Przyczynienie do powstania majątku wspólnego

Często bywa tak, że jeden z małżonków opiekuje się dziećmi, domem, rodziną, zaś tylko drugi małżonek pracuje i jako jedyny osiąga dochody. Co w takiej sytuacji? Który z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego małżonków? Tylko ten, który pracował i osiągał dochody? Pamiętać należy, że przyczynianie się małżonków do powstania majątku wspólnego stanowią nie tylko ich działania prowadzące bezpośrednio do powiększania majątku, bowiem kształtuje je także całokształt starań o założoną przez zawarcie małżeństwa rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb. A zatem, przy ocenie, w jakim stopniu i który z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyjmuje się z orzecznictwie, że co do zasady w normalnie funkcjonującej, przeciętnej rodzinie nie może być mowy o nierównym przyczynieniu się małżonków do powstania majątku wspólnego małżonków, gdy utrzymaniem rodziny obarczony jest mąż, a niepracująca żona zajmuje się wychowaniem dzieci i pracą w domu.

Co istotne, o czym nie należy zapominać. Jeśli któreś z małżonków mimo wszystko w znaczenie większym stopniu przyczyniło się do powstania majątku wspólnego, ale w okolicznościach faktycznych danej sprawy nie zaszły jednak „ważne powody”, o których byłą mowa powyżej, to żądanie przez tego małżonka ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie powinno zostać uwzględnione.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i w Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach działowych, w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego byłych małżonków, cz w sprawach dotyczących rozliczenia nakładów. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką osoby potrzebujące porady prawnej, czy też reprezentacji przed sądem przez adwokata w tzw. sprawach działowych.

Sprawy rodzinne – sprawy rozwodowe – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i w Zgierzu oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianych spraw rodzinnych i rozwodowych. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi m.in. sprawy dotyczące alimentów, kontaktów z dziećmi, władzą rodzicielską, zmianą miejsca pobytu dzieci, sprawy rozwodowe. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w tzw. sprawach działowych obejmujących sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Zapraszamy do kontaktu.


 

Słowa kluczowe: rozwody, adwokat Łódź rozwody, sprawy rodzinne adwokat Zgierz, podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów, alimenty, sprawy rodzinne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka