Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę czynszu w lokalu oraz za zapłatę innych należnych opłat? W jaki sposób bronić się w sprawach o zapłatę zaległego czynszu? Jaki jest termin przedawnianie roszczeń z tytułu zaległego czynszu? Jakie przepisy regulują kwestie dotyczące odpowiedzialności za zaległy czynsz?adwokat Łódź Zgierz sprawy o zapłatę

Bardzo często zdarza się tak, że osoba wynajmująca lokal podpisuje umowę najmu tylko z jedną osobą wiedząc o tym, że w lokalu będzie zamieszkiwać więcej osób. Niekiedy jest jednak również i tak, że wynajmujący podpisując umowę najmu z jednym najemcą nie zdaje sobie sprawy, że w mieszkaniu będzie faktycznie zamieszkiwać więcej osób.

Co w sytuacji, gdy ta jedna osoba która podpisała umowę okazuje się osobą niewypłacalną bądź też nie można się z nią skontaktować? Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy za należności związane z umową najmu odpowiadać będzie tylko i wyłącznie osoba określona w umowie najmu jako najemca? W jaki sposób i od kogo wynajmujący może dochodzić roszczeń związanych z opłatami za lokal?

Kto odpowiada za zapłatę czynszu? 

Zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jak wynika z powyższe za długi z umowy najmu odpowiada nie tylko najemca. Jest to rozwiązanie z pewnością korzystne dla wynajmujących, ale niekoniecznie dla lokatorów, bowiem odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat związanych z umową najmu ponoszą solidarnie osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z najemcą. Powyżej przytoczony przepis wprowadza z mocy ustawy solidarną odpowiedzialność określonych w nim osób fizycznych za dług najemcy lokalu.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że odpowiedzialność za czynsz została powiązana z dwoma przesłankami tj. stałym zamieszkiwaniem osoby oraz jej pełnoletnością. Adwokat powinien zwrócić uwagę, że nie jest przy tym istotne, czy osoby współodpowiedzialne dysponują tytułem prawnym do lokalu (wywodzonym np. z umów podnajmu, czy użyczenia), czy też zamieszkują w lokalu nawet wbrew woli najemcy.

Za jakie należności odpowiadają lokatorzy?

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientom – na co słusznie wskazano uwagę w literaturze i orzecznictwie – że w w/w przepisie nie chodzi o odpowiedzialność za wszystkie należności, które stały się wymagalne w trakcie wspólnego zamieszkiwania, ale tylko o należności obliczone proporcjonalnie do czasu zamieszkiwania w danym lokalu.

Przyjmuje się, że okres objęty odpowiedzialnością osób stale zamieszkujących z najemcą lokalu nie może rozciągać się na czasookres zamieszkiwania w najętym lokalu przed osiągnięciem pełnoletności. Dlaczego tak się dzieje? Osoby niepełnoletnie pozostają przecież pod władzą rodzicielską albo opieką, co wpływa na określenie miejsca zamieszkania takich osób. W tym okresie możliwość samodzielnego decydowania o kwestiach związanych z pokrywaniem czynszu i innych opłat pozostaje z reguły poza wolą i często wiedzą tych osób. 

Należy również dostrzec, że w/w regulacja ułatwiająca dochodzenie roszczeń od wszystkich osób mieszkających w lokalu działa na korzyść jedynie wynajmującego. Co to oznacza? Jeśli najemca zawarł umowę np. dostawy energii, wody, itd. to dostawcy tych świadczeń nie mogą skorzystać z regulacji komentowanego artykułu. Brak możliwości rozszerzania zakresu komentowanego artykułu na innych wierzycieli niż wynajmujący wynika z wyjątkowego charakteru tego przepisu. Ustawodawca wskazuje, że solidarna odpowiedzialność dotyczy czynszu i innych należności, tj. innych niż czynsz, ale przypadających, tak samo jak czynsz tylko wynajmującemu.

Solidarna odpowiedzialność lokatów

Odpowiedzialność za długi związane z umową najmu ma charakter solidarny. Oznacza to tyle, że wynajmującego nie interesuje kto jest winny powstania długów i w jakiej wysokości się do tego przyczynił. Wynajmujący może żądać pokrycia tych długów od dowolnej osoby odpowiedzialnej za długi. Wynajmujący może zatem pozwać wszystkich lokatorów łącznie, jednego z  nich, bądź część z nich. Wynajmującego mieszkanie nie interesuje kwestia wewnętrznych rozliczeń pomiędzy tymi osobami.

Adwokat Łódź Zgierz - sprawy cywilne – sprawy o zapłatę

Kancelaria Adwokacka w Łodzi oraz w Zgierzu świadcząca pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy o roszczenia z tytułu niewykonania bądź też nienależytego wykonania zobowiązania, sprawy dotyczące niewywiązania się z zawartych zobowiązań i wile innych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi na obszarze całej Polski. Zapraszamy do kontaktu na naszą Kancelarią Adwokacką.

 

Słowa kluczowe: sprawy cywilne adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, odszkodowania adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, porady prawne, adwokat sprawy cywilne, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika Kara umowna - jak to działa?