Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kompensata dla ofiar przestępstw

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

Czym jest i na czym polega państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych uregulowana w ustawie z 2005 r?

Instytucja Państwowej kompensaty została uregulowana w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Ustawa ta określa zasady i tryb przyznawania kompensaty.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w w/w ustawie osobami uprawnionymi do uzyskania kompensaty są wyłącznie osoby najbliższe osoby, która poniosła śmierć w wyniku czynu zabronionego bądź osoba, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją i koszty pogrzebu będące skutkiem czynu zabronionego.

Co istotne, kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów o których mowa jest w ustawie od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej.

Według art. 6 ustawy, łączna kwoty kompensaty nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć - kwoty 60 000 zł. Jeżeli w sprawie o przyznanie kompensaty sąd uzna, że precyzyjne udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Organem właściwym w sprawach o wypłatę kompensaty jest sąd rejonowy właściwy wg miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej. W postępowaniu przed organem orzekającym o kompensacie w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 

Co istotne, kompensatę przyznaje się wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej lub prokuratora. Uczestnikami postępowania są wyłącznie osoba uprawniona i prokurator. Wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia jego popełnienia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty.

Wniosek o przyznanie kompensaty składa się na urzędowym formularzu określonym w rozporządzeniu. W sprawach o przyznanie kompensaty nie jest dopuszczalna skarga kasacyjna. 

Kompensata wypłacana jest przez sąd rejonowy, który wydał orzeczenie o przyznaniu kompensaty, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wypłata następuje ze środków budżetu państwa.

W razie zaś przyznania osobie uprawnionej kompensaty Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sprawcy przestępstwa, na skutek którego ofiara poniosła śmierć albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Na zakończenie należy wskazać, że przepisy powyżej wskazanej ustawy mają zastosowanie jedynie do przestępstw popełnionych od dnia 1 lipca 2005 r.

 

Sprawy odszkodowawcze – zadośćuczynienia – adwokat Zgierz Łódź 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Posiadamy wieloletnią praktykę w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla naszych Klientów. Swoje usługi świadczymy głównie na obszarze województwa łódzkiego, niemniej jesteśmy w stanie zaoferować swoje usługi prawne na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, odszkodowania Zgierz adwokat, sprawy odszkodowawcze, dochodzenie odszkodowań dobry adwokat, prawnik Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie