Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak zarejestrować znak towarowy?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Procedura rejestracji znaku towarowego

Co to jest znak towarowy? Jakie są rodzaje znaków towarowych? Co daje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy? Czy inne osoby mogą korzystać z mojego znaku towarowego? Jak zarejestrować znak towarowy? Na ile lat udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy? Jaka ustawa reguluje problematykę znaków towarowych?

prawo własności przemysłowej adwokat Łódź
Co to jest znak towarowy?

Przez określenie znak towarowy można rozumieć tak naprawdę każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (np.: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet melodia), jeżeli oznaczenie to nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Problematyka znaków towarowych regulowana jest m.in. w ustawie prawo własności przemysłowej w art. 120 i n. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Ustawa przewiduje również sytuacje, kiedy to Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. 


Co daje znak towarowy?

Aby znak towarowy korzystał z właściwej ochrony prawnej, musi zostać uprzednio zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej. W Polsce takim urzędem jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na określonym obszarze terytorialnym. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez wskazanie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat i oczywiście istnieje możliwość jego przedłużenia na dalsze okresy. Pamiętać należy, że pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Inaczej mówiąc, kto pierwszy ten lepszy.

W jaki sposób można używać znak towarowy? Używanie znaku towarowego polega m.in. na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług czy posługiwaniu się nim w celach reklamowych.


Rodzaje znaków towarowych.

Jakie są rodzaje znaków towarowych? Najczęściej spotykanymi rodzajami znaków towarowych są znaki np. słowne (wyraz albo zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych). Oczywiście nie wyklucza to możliwości zgłoszenia innych jeszcze form znaków towarowych, np. przestrzennych (kształt towaru, czy opakowania) albo np. dźwiękowych.

Należy pamiętać, że ustawa Prawo własności przemysłowej, czyli główny, najważniejszy akt prawny regulujący tematykę znaków towarowych nie zawiera zamkniętego katalogu oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Najważniejsze jest to, aby zgłoszone do zarejestrowania oznaczenie miało jedną podstawową cechę tj. charakter odróżniający oraz aby można było je przedstawić w sposób graficzny.


Czy inna osoba może korzystać z mojego znaku towarowego?

Istnieje coś takiego, jak licencja na używanie znaku towarowego. Zgodnie z art. 162 prawa własności przemysłowej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Licencjobiorca może udzielić z kolei sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Dodatkowo, jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne na znak towarowy może być udzielone na rzecz każdej z tych osób.


Jak zarejestrować znak towarowy?

Od 15 kwietnia 2016 roku obowiązuje zupełnie nowy system rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych tzw. system sprzeciwowy. System ten znacznie ułatwia rozpatrywanie wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Nowy system uprościł całą procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Przed dokonaniem zgłoszenia, powinno się sprawdzić, czy nie ma już znaków towarowych identycznych lub podobnych do tego, który chcemy zgłosić. W tym celu powinno się przeszukać bazy znaków towarowych takie, jak: bazę znaków krajowych, bazę znaków Unii Europejskiej oraz bazę znaków międzynarodowych.

Następnie trzeba złożyć na urzędowym formularzu podanie, zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia oraz towary lub usługi, dla których znak towarowy będzie przeznaczony.

Następnie zgłoszenie będzie badane pod kątem formalnoprawnym, np. czy została dokonana opłata za zgłoszenie. Jednocześnie złożone zgłoszenie zostaje ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych prowadzonej przez w/w Urząd.
Kolejnym etapem postępowania zgłoszeniowego, będzie badanie, czy nie ma bezwzględnych przesłanek omownych dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W sytuacji, gdy Urząd stwierdzi ich istnieją takowe, wyda wówczas decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

W przypadku, gdy nie stwierdzono bezwzględnych przeszkód dla rejestracji znaku towarowego, wówczas informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.  Czemu ma służyć to ogłoszenie?
W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego, np. przez osobę z wcześniejszym znakiem towarowym. Urząd Patentowy musi oczywiście przystąpić do rozstrzygnięcia zgłoszonego sprzeciwu i wydać decyzję albo o oddaleniu sprzeciwu lub jego uznaniu.

Na koniec Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Oczywiście przedstawiona procedura rejestracji znaku towarowego została przedstawiona w sposób bardzo syntetyczny. Zgodnie z art. 152 prawa własności przemysłowej, Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności zakres informacji ujawnianej publicznie, sposób jej udostępniania oraz zakres, w jakim Urząd Patentowy może wprowadzać poprawki w wykazie towarów i ich klasyfikacji.

Podczas rejestracji znaku towarowego może pojawić się wiele problemów, czy kwestii incydentalnych, w których może pomóc adwokat. Adwokat powinien również zwrócić uwagę, że udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W sytuacji nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Opłata za rejestrację znaku towarowego.

Jakie są opłaty za zarejestrowanie znaku towarowego? Opłaty te kształtują się w sposób następujący: opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie 450 zł, zaś przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400zł; opłata za każdą kolejną klasę 120 zł; opłata za 10 letni okres ochronny za każdą klasę 400 zł; opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 90 zł; opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na drugi i kolejne okresy ochronne 200 zł.

Należy pamiętać, że inaczej kształtują się opłaty przy rejestracji znaku towarowego na obszar Unii Europejskiej. Pamiętać również należy, że opłatę za pierwszy okres ochrony - jaka zostanie wskazana w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego - należy uiścić w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy rejestracji swoich znaków towarowych, bądź w ogóle wsparcia prawnego w zakresie prawa własności przemysłowej zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej, celem omówienia szczegółów współpracy.

 

Sprawy o zapłatę – nienależyte wykonanie umowy – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i w Zgierzu prowadzi szereg spraw związanych z roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o zapłatę, w sprawach o odszkodowanie, czy też w sprawach z tytułu rękojmi. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej.Słowa kluczowe: znak towarowy, obsługa prawna firm, adwokat Łódź, sprawy gospodarcze adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy odszkodowawcze, odszkodowania Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm
Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców Konsekwencje niewysłania JPK VAT w terminie