Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak prawidłowo określić stronę pozwaną?

W przypadkach, kiedy kierujemy określone roszczenia przeciwko - nazwijmy to - „podmiotom publicznym, samorządowym” może pojawić się problem, jak prawidłowo oznaczyć stronę pozwaną. Czy pozwać Urząd Gminy, Miasto, Gminę, Prezydenta, Burmistrza, a może Skarb Państwa, a może wyodrębnioną jednostkę budżetową? Jak prawidłowo wskazać stronę pozwaną? Jakie są konsekwencje złego oznaczenia strony pozwanej?

Kto powinien być pozwanym?sprawy odszkodowawcze adwokat Łódź Zgierz

Oto przykład z naszej praktyki, gdzie reprezentowaliśmy w sprawie odszkodowawczej pewną Gminę. W pozwie skierowanym przeciwko Gminie, którą reprezentowaliśmy, jako stronę pozwaną wskazano Skarb Państwa Urząd Gminy i Miasta w … W związku z tak sformułowanym pozwem strona powodowa została wezwana przez sąd do poprawnego określenia strony pozwanej.

W odpowiedzi na wezwanie strona powodowa ponownie wskazała, że stroną pozwaną jest Skarb Państwa – Urząd Gminy i Miasta w … Następnie, w uzupełnieniu wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu, ponownie wezwano powódkę, do prawidłowego określenia strony pozwanej, wyjaśniając jej wprost, że pozwanym może być co najwyżej Skarb Państwa z podaniem właściwej jednostki organizacyjnej albo określona Gmina z podaniem jej prawidłowej nazwy.

Wskazano również, że Urząd Gminy i Miasta w ... nie ma osobowości prawnej i jako taki nie może być stroną pozwaną. W związku z tym, że strona powodowa ponownie źle określiła stronę pozwaną pozew został odrzucony z uwagi na brak zdolności sądowej wskazanej strony pozwanej. Sąd wskazał jednocześnie, że zdolność sądową posiada zarówno Skarb Państwa, jak i samorządowa jednostka organizacyjna, tj. Gmina zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Nie ma natomiast takiego podmiotu jak Skarb Państwa – Gmina, gdyż każde z nich stanowi podmiot odrębny.

Wyjaśniono jednocześnie, że miasto jako jednostka administracyjna, terytorialnie właściwa dla określonej gminy, nie zostało wyposażone w odrębną osobowość prawną, a to oznacza, że z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym i przepisów wprowadzających tę ustawę nie może występować w stosunkach administracyjnych i cywilnoprawnych, jako odrębny od samej gminy podmiot prawny.

Skutki błędnego określenia strony pozwanej?

Jak wynika z powyższego przykładu, sąd odrzucił pozew. Dlaczego tak się stało? Zgodnie z art. 202 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu bierze pod rozwagę m.in. okoliczności powodujące konieczność odrzucenia pozwu. Z kolei wg art. 199 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd odrzuci pozew m.in. jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej.

Jakie są konsekwencje odrzucenia pozwu?

W pierwszym zdaniu należy wskazać, że ustawodawca nie reguluje wprost w Kodeksie skutków odrzucenia pozwu. Z samej istoty postanowienia o odrzuceniu pozwu wynika tyle, że kończy ono postępowanie w sprawie. Należy jednak pamiętać, że postanowienie o odrzuceniu pozwu nie posiada tzw. „powagi rzeczy osądzonej”, bowiem rozstrzyga ono bowiem wyłącznie kwestie proceduralne, a nie zawiera rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, co do meritum.

Oznacza to, że nie ma przeszkód do tego, aby ponownie wnieść powództwo w tej samej sprawie między tymi samymi stronami, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające uprzednie odrzucenie pozwu. Pamiętać jednak należy, że pozew odrzucony nie wywołuje żadnych skutków procesowych.

 

Reprezentacja przed sądem – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, spadkowego i rodzinnego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie także w sprawach z zakresu spraw odszkodowawczych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne począwszy od porad prawnych po reprezentację przed sądami na obszarze całej Polski.

 

Słowa kluczowe: kogo pozwać, jak określić stronę pozwaną, odszkodowania łódź, adwokat łódź, porady prawne łódź, kancelaria adwokacka Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej