Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy można przesłuchać stronę postępowania przed sądem właściwym dla jej miejsca zamieszkania?

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że w procedurze cywilnej istnieje możliwość przesłuchania świadków w drodze pomocy prawnej przez sąd właściwy dla ich miejsca zamieszkania. Często się zdarza, że na świadków powoływane są osoby, które mieszkają kilkaset kilometrów od sądu, w którym zawisła dana sprawa. Wówczas np. z uwagi na odległość, nieporadność, czy utrudnienia w zakresie połączeń komunikacyjnych zasadnym jest złożenie wniosku właśnie o przesłuchanie osoby wezwanej w drodze pomocy prawnej. Pytanie, czy taka możliwość istnieje również co do samych stron postępowania, tj. powoda czy pozwanego, czy też przy postępowaniu nieprocesowym, co do uczestników postępowania.Adwokat Łódź, Adwokat w Łodzi

W Kodeksie postępowania cywilnego w art. 235 zawarta została regulacja, która stanowi, że postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). Jak wynika z powyższego zasadą jest, że postępowanie dowodowe przeprowadzane jest przed sądem, przed którym sprawa zawisła. Jest to całkowicie zrozumiałe, aby sąd orzekający miał bezpośredni kontakt z przeprowadzonymi dowodami.

Jednakże jak wynika również z powyższego przepisu istnieją również sytuacje, kiedy to dowody zostaną przeprowadzone przez inny sąd. Precyzyjniej tę kwestię określa regulamin urzędowania sądów powszechnych. Stosownie do jego § 118, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania świadka jest mniejsza do siedziby sądu orzekającego niż do siedziby sądu, w którego okręgu świadek mieszka, zlecenie przeprowadzenia dowodu temu sądowi nie jest dopuszczalne, chyba że uzasadniają to szczególne warunki komunikacyjne. Nie należy także zwracać się o przesłuchanie świadków do innego sądu, jeżeli odległość między miejscem ich zamieszkania a siedzibą sądu orzekającego nie przekracza 50 km, chyba że równocześnie świadkowie mają być obecni w czasie oględzin lub też nie mogą się stawić w siedzibie sądu orzekającego z powodu przeszkód trudnych do usunięcia. Co istotne, zgodnie z ustępem 3 powyższe reguły stosuje się odpowiednio do przesłuchania stron i biegłych.

Będąc zatem stroną bądź też uczestnikiem postępowania należy pamiętać, iż sąd zwróci się o przesłuchanie danej osoby w ramach pomocy sądowej do innego sądu na wniosek. Powyższe oznacza, że w razie zaistnienia przesłanek do przekazania sprawy sądowi właściwemu dla okręgu naszego miejsca zamieszkania, powinniśmy sami złożyć do sądu orzekającego wniosek o przesłuchanie przez sąd właściwy dla okręgu naszego zamieszkania równocześnie opisując w kilku zdaniach przyczyny takiego wniosku.

Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, pytania związane z Państwa sprawą zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem zasięgnięcia porady prawnej. Może się bowiem okazać, że istnieją rozwiązania prawna - jak chociażby to wskazane powyżej - które ułatwią Państwu życie w sposób istotny, a zarazem pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.
 

Kancelaria Adwokacka Łódź, Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracyjnymi i organami postępowania przygotowawczego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, czy administracyjnego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawach sądowych zapraszamy do kontaktu celem omówienia Państwa sytuacji prawnej i możliwych rozwiązań.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Łódź zastępstwo przed sądem, odszkodowania Łódź, prawnik Łódź, prawo karne adwokat Łódź, sprawy spadkowe adwokat, adwokat w Zgierzu, adwokat Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej