Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zamiana służebności mieszkania na rentę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Uciążliwa służebność mieszkania - zamiana na rentę

Zdarzają się sytuację, gdy osoba na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania zaczyna zachowywać się w sposób, który uniemożliwia wspólne korzystanie z jednej nieruchomości. Co w takiej sytuacji można zrobić?

 

Uciążliwa służebność mieszkania

Według art. 303 Kodeksu cywilnego, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. 

Regulacja zawarta w art. 303 Kodeksie cywilnym ma za zadanie chronić interesy właściciela obciążonej nieruchomości. Uprawnienie przewidziane w w/w przepisie przysługuje jedynie właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością osobistą. Zamiany nie może zatem domagać się mający służebność osobistą. 

Przesłanką uprawniającą do skorzystania z w/w regulacji jest dopuszczenie się rażących uchybień przy wykonywaniu służebności osobistej. Zachowania te muszą pochodzić od mającego służebność osobistą. Brzmienie wskazanego przepisu wskazuje, że nie spełnia tejże przesłanki uchybienie jednorazowe. 

Co istotne, właściciel nie może przez swoje jednostronne oświadczenie znieść ustanowionej służebności osobistej i ustanowić w to miejsce renty. To by było zbyt proste. Niestety mamy tu do czynienia z roszczeniem o zawarcie umowy, w której w zamian za złożenie przez uprawnionego ze służebności oświadczenia woli o zrzeczeniu się służebności właściciel nieruchomości obciążonej zobowiąże się do płacenia mu renty. Może być ono dochodzone przez właściciela nieruchomości w trybie art. 64 Kodeksu cywilnego. Inaczej mówiąc, żądania zamiany służebności osobistej na rentę można dochodzić w postępowaniu sądowym w drodze powództwa o ukształtowanie prawa. 

Wysokość renty w zamian za służebność

Wysokość renty, która ma być przyznana w miejsce służebności mieszkania powinna odpowiadać wartości tejże służebności. Dla przykładu, wysokość renty powinna zapewnić uprawnionemu możliwość uzyskania prawa do podobnego lokalu. Może się okazać, że będzie w tym zakresie potrzebny dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, czy z zakresu nieruchomości na okoliczność ustalenia aktualnej wartości świadczeń objętych służebnością mieszkania. 

Rażące uchybienia przy wykonywaniu służebności

Kiedy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z „rażącym uchybieniem"? Niestety jest to tak zwana klauzula generalna, która wymaga tego, by każdy stan faktyczny oceniać odrębnie, uwzględniając wszystkie okoliczności danej sprawy. Wymóg przybrania przez uchybienia stopnia "rażącego" wskazuje, że mają to być naruszenia poważne, odbiegające od drobnych, typowych przejawów konfliktów sąsiedzkich. W doktrynie zgodnie przyjmuje się też, że nie chodzi o uchybienia jednorazowe.

Adwokat Łódź – sprawy cywilne, porady prawne 

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania wsparcia prawnego w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych. Oferujemy kompleksowe usługi prawne zarówno jeżeli chodzi o porady prawne jak i reprezentację sądową. Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach o zapłatę, w sprawach dot. niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, czy też w sprawach dot. odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat sprawy cywilne, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, adwokat sprawy spadkowe Łódź, dobry adwokat Zgierz, służebność mieszkania na rentę, adwokat prawo cywilne Łódź, Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?