Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zaliczenie darowizny na schedę spadkową

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Dział spadku a zaliczenie darowizn na schedę spadkową

W sprawach o dział spadku często pojawia się kwestia konieczności zaliczenia darowizn na schedę spadkową. Na czym polega zaliczenie darowizny na schedę spadkową? Jak zaliczyć darowiznę na schedę spadkową? Jakie darowizny podlegają zaliczeniu na schedę spadkową? Z jakiego okresu należy zaliczyć darowizny na schedę spadkową?

adwokat Łódź Zgierz Ozorków sprawy spadkowe


Na czym polega zaliczenie darowizny na poczet schedy spadkowej?

Według art. 1039 k.c., jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku dokonuje się pomiędzy zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

 

Kto jest zobowiązany do zaliczenia darowizny na schedę spadkową?

Jak wynika z powyżej zacytowanego przepisu zstępni spadkodawcy oraz jego małżonek są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Ma to zastosowanie jedynie w razie dziedziczenia ustawowego i w razie, gdy dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem. Jeżeli dział spadku następować będzie pomiędzy jeszcze innymi osobami, wówczas zaliczenia darowizn jest wyłączone. Adwokat powinien jednak zwrócić uwagę, że spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w powyższym przepisie. Warto dlatego też za każdym razem zapoznać się z treścią umów obejmujących darowizny uczynione przez spadkodawcę. W umowach tych mogą być bowiem zapisy wyłączające obowiązek zaliczenia uczynionej darowizny na schedę spadkową, bądź też zapisy rozszerzające ten obowiązek na inne jeszcze osoby.

 

Jak zaliczyć darowiznę na schedę spadkową?

Zgodnie z art. 1042 Kodeksu cywilnego, zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku, który ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia. Następnie oblicza się schedę spadkową każdego z spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.

Należy mieć na uwadze, że wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku, przy czym przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego.

 

Jakie darowizny trzeba zaliczyć na poczet schedy spadkowej?

Wątpliwości budzi użyte przez ustawodawcę pojęcie „darowizna”. Istnieją w tym zakresie dwa stanowiska. Pierwsze, według którego zaliczeniu na schedę spadkową spadkobiercy podlegają w zasadzie tylko otrzymane od spadkodawcy darowizny. Według drugiego poglądu chodzi tu o wszelkie przysporzenia dokonane pod tytułem darmym. W orzecznictwie dopuszcza się możliwość zaliczenia na schedę spadkową darowizn uzyskanych w drodze nieformalnej umowy darowizny np. bez zachowania formy aktu notarialnego. Co budzi największe zaskoczenie Klientów zaliczeniu podlegają darowizny dokonane przez spadkodawcę na ich rzecz w dowolnym czasie. Nie ma tu zatem żadnej granicy czasowej, tak jak ma to miejsce np. przy instytucji zachowku. Nie podlegają jednak zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. 

Istotne jest również to, że dalszy zstępny spadkodawcy np. wnuk jest również zobowiązany do zaliczenia na schedę spadkową darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego. 

A co w sytuacji, gdy darowizna jest dokonywana nie tylko przez spadkodawcę tylko wspólnie z inną osobą? Dla przykładu spadkodawca w chwili wykonywania umowy darowizny pozostawał w związku małżeńskim i wspólnie z drugim małżonkiem darował np. nieruchomość na rzecz jednego z synów. Czy w takiej sytuacji darowizna taka będzie podlegać zaliczeniu na schedę spadkową? Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, na poczet schedy spadkowej zaliczyć się powinno w takim przypadku odpowiednią część współwłasności spadkodawcy jaka mu przysługiwała na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej, czyli zazwyczaj udział w wysokości ½. 

  

Zwolnienie darowizny z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową

Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego, darowizny uczynionej przez spadkodawcę nie trzeba zaliczyć na poczet schedy spadkowej, gdy wynika to z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności danej sprawy. Tak naprawdę wystarczający jest prosty zapis w akcie notarialnym, gdzie notariusz stwierdzi, że niniejsza darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczania jej na poczet schedy spadkowej. Często Klienci podnoszą, że notariusz ich o tym nie poinformował, że taka możliwość istnieje. Dlatego też za każdym razem powtarzamy, że przed podpisaniem aktu notarialnego zawsze istnieje możliwość, aby poprosić notariusza o projekt aktu celem skonsultowania go z adwokatem, który doradzi, czy zawarte tam zapisy są korzystne i czy nie wymagają poprawek.

 

 Adwokat Łódź Zgierz  -sprawy spadkowe – prawo spadkowe – spadki

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu specjalizująca się w sprawach spadkowych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną i reprezentację przed sądami na terenie całej Polski w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Mamy wieloletnie doświadczenia w sprawach m.in. z zakresu spraw o zachowki, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadków, o unieważnienie testamentu, o odrzucenie spadku i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty w jednej z naszych Kancelarii Adwokackich w Łodzi bądź w Zgierzu.

 

Słowa kluczowe: spadki Łódź, prawo spadkowe adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, dobry adwokat w Łodzi, odszkodowania Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?