Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Utraty wartości handlowej pojazdu na skutek wypadku

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu stanowi szkodę majątkową w rozumieniu art. 361 k.c., pozostającą w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z działaniem lub zaniechaniem sprawcy, z którego szkoda wynikła.

Obserwacja rynku pojazdów używanych wskazuje, że kupujący poszukują pojazdów bezwypadkowych, a w przypadku wyboru pomiędzy bezwypadkowym a powypadkowym, wybierają ten pojazd, który nie uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym. Sytuacja, kiedy to mamy do czynienia z autem powypadkowym prowadzi do obniżenia ceny sprzedaży pojazdu nawet prawidłowo naprawionego zgodnie z technologią naprawy zalecaną przez producenta pojazdu. Mamy zatem do czynienia z utratą wartości handlowej pojazdu, nazywaną też utratą wartości rynkowej pojazdu lub też utratą wartości sprzedażnej pojazdu.  

Należy pamiętać, że błędne jest uzależnianie możliwej utraty wartości pojazdu od wieku auta. Przecież, to nie wiek pojazdu jest podstawową przesłanką do określenia tejże kwoty, a sam fakt istnienia utraty wartości pojazdu po wypadku, która niewątpliwie następuje w przypadku pierwszego uszkodzenia pojazdu. Trzeba jednak zaznaczyć, iż ubytek wartości handlowej maleje proporcjonalnie do wieku danego pojazdu, tzn. im pojazd jest młodszy wiekiem, tym różnica w wartości handlowej jest większa, a im jest starszy, tym ta różnica coraz bardziej się zaciera. 

Z roszczeniem związanym z utratą wartości handlowej pojazdu możemy mieć do czynienia tylko w przypadku kiedy naprawa pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona, a więc nie doszło do tzw. szkody całkowitej. W przypadku bowiem powstania tzw. szkody całkowitej ustalanie kwoty dodatkowego odszkodowania, nie miałoby merytorycznego uzasadnienia oraz byłoby sprzeczne z ogólnymi normami kodeksu cywilnego i zmierzałoby do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego.

Należy również podzielić pogląd reprezentowany przez sądy powszechne, iż dla skuteczności dochodzenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, nie ma znaczenia okoliczność czy pojazd został bądź nie naprawiony. 

Zgodnie z treścią art. 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu". Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie szkody, poszkodowani powinni otrzymać pełną kompensatę, dokonaną według wyboru samego poszkodowanego, który należne odszkodowanie może przeznaczyć zarówno na naprawę uszkodzonego pojazdu, jak również na zakup innego pojazdu, czy też przeznaczyć na dobrowolnie inny wybrany przez siebie cel. 

Jak określić utratę wartości pojazdu na skutek wypadku?

W praktyce sądowej największe problemy powstają przy określaniu wysokości roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Jest tak dlatego, bowiem brak jest w powszechnie obowiązujących przepisach norm prawnych, które określałyby w jaki sposób powinno się szacować wysokość utraty wartości handlowej pojazdu.

Teoretycznie można by analizując ceny rynkowe pojazdów, dokonać swoistego porównania wartości pojazdu przed powstaniem szkody oraz wartości pojazdu uszkodzonego i następnie przywróconego do stanu technicznego przed szkodą. Powstała różnica stanowiłaby szkodę majątkową, którą poszkodowany mógłby starać się dochodzić od sprawcy szkody lub też jego ubezpieczyciela. Z praktycznego punktu widzenia dokonanie takiego porównania nie zawsze jest jednak możliwe i może powodować znaczne trudności.

W praktyce sądowej ewentualnie jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego przy szacowaniu wysokości utraty wartości handlowej pojazdu najczęściej korzysta się z instrumentów technicznych lub też programów komputerowych, które pozwalają na oszacowanie tej utraty bazując na uśrednionych danych uwzględniających ceny pojazdów i wzory matematyczne. 

Bardzo często biegli rzeczoznawcy stosują w tego typu sprawach Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. W Instrukcji wprowadzono m.in. zapisy mówiące wprost, iż rynkowy ubytek wartości szacuje się dla samochodów osobowych i terenowych, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat, zaś w stosunku do motocykli o okresie eksploatacji do trzech lat. Ubytek wartości po przekroczeniu tych okresów może mieć jednak miejsce, ale w wyjątkowych przypadkach np. gdy pojazd ma niewielki przebieg i jest szczególnie dobry stan techniczny pojazdu.

ODSZKODOWANIE za utratę wartości pojazdu

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu stanowi szkodę majątkową w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego, która pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z działaniem lub zaniechaniem sprawcy, z którego szkoda wynikła. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu jest typowym roszczeniem majątkowych związanym z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego. Oczywiście roszczenie związane z utratą wartości handlowej pojazdu, nie będzie przysługiwało w każdej sytuacji, bowiem nie w każdym stanie faktycznym nastąpi rzeczywista utrata wartości handlowej pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza samochodów starszych, wyeksploatowanych. Dodatkowo, zasadność roszczenia związanego z utratą wartości handlowej pojazdu należy rozpatrywać wyłącznie w tych sytuacjach, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona, a więc nie doszło do powstania tzw. szkody całkowitej.

 

Odszkodowania Zgierz Łódź – kancelaria adwokacka 

Zapraszamy do współpracy osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach z zakresu odszkodowań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowańzadośćuczynień dla naszych Klientów m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu uszkodzenia mienia, czy doznanego uszczerbku na zdrowiu. Zapraszamy do zapoznania się ofertą naszej kancelarii adwokackiej i do kontaktu. 

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, odszkodowania Ozorków, sprawy odszkodowawcze, zadośćuczynienia powypadkowe, porady prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie