Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Podział majątku wspólnego - akcje i udziały

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Akcje i udziały w spółkach - rozliczenie majątku byłych małżonków

Czy nabyte przez jednego z małżonków akcje bądź udziały w spółkach prawa handlowego należą do majątku osobistego małżonka który je nabył, czy do majątku wspólnego małżonków? Jak rozliczyć majątek byłych małżonków w tym zakresie? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o podział majatku wspólnego byłych małżonków?

Czy udziały i akcje wchodzą do majątku wspólnego małżonków?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wspólność majątkowa małżeńska obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.podział majątku wspólnego adwokat Łódź Zgierz

Należy zatem przyjąć, że zarówno akcje jak i udziały nabyte i to nawet przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej ze środków, które pochodzą z majątku wspólnego małżonków wchodzą w skład ich majątku wspólnego. Jedna bardzo istotna uwaga, którą w tym miejscu należy podnieść. Należy pamiętać, że mimo że akcje udziały wchodzą do majątku wspólnego, to wspólnikiem spółki staje się jednak tylko małżonek, który był stroną czynności prowadzącej do nabycia udziałów. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że przedmiotem majątku wspólnego małżonków mogą być tylko prawa o charakterze majątkowym, co nie dotyczy praw o charakterze korporacyjnym. Prawe korporacyjne związane z udziałami, akcjami może wykonywać tylko ten małżonek, który nabył udział, czy akcje w spółce.

Nie należy tracić z pola widzenia, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wprost problematyki przynależności akcji czy udziałów do majątku wspólnego czy też osobistego któregoś z małżonków. Również materii tej nie reguluje Kodeks spółek handlowych.

Niemniej należy zwrócić uwagę, że w 2004 r. do Kodeksu spółek handlowych wprowadzono dwa nowe przepisy, mianowicie art. 1831 oraz 3321. Zgodnie z art. 1831 umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Z kolei zgodnie z art. 3321 statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Zmiany te weszły w życie 15 stycznia 2004 r. i nie mają one zastosowania do nabywania udziałów i akcji przed tą datą.

Skoro sama czynność prawa została dokonana tylko przez jednego z małżonków, to tylko ten jeden małżonek pozostaje w prawnym stosunku ze spółką, co też oznacza, że tylko ten jeden małżonek jest wspólnikiem spółki. Jeszcze raz należy przypomnieć, że przepisy Kodeksu spółek handlowych nie rozstrzygają kwestii stricte majątkowych pomiędzy małżonkami i przynależności akcji, czy udziałów do określonego majątku. Jest to jednak przedmiot regulacji prawa rodzinnego.

Zgodnie z wcześniej już zacytowanym przepisem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dla wejścia określonych praw majątkowych do majątku wspólnego ma znaczenie tak naprawdę czas nabycia tych praw przez małżonków, bądź jednego z nich. Nie budzi przecież większych wątpliwości bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określających przynależność określonych praw majątkowych do poszczególnych majątków małżonków. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie podkreślał już, że art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera zamknięty katalog składników majątkowych wchodzących w skład osobistych majątków małżonków, a co za tym idzie, do majątków tych mogą wejść jedynie te przedmioty, które zostały wprost wskazane w ustawie, zaś pozostałe składniki majątkowe będą wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków.

Na zakończenie niniejszego wpisu należy przypomnieć jedną ważną kwestię dotyczącą spraw o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Według dominującego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych istnieje swoiste domniemanie faktyczne, które polega na tym, że przedmiot majątkowy, który zostaje nabyty przez jednego z małżonków lecz w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej wchodzi w skład tej wspólności. Domniemanie to oczywiście można próbować obalić poprzez wykazanie, że nabycie udziałów, czy też akcji nastąpiło ze środków stanowiących majątek osobisty małżonka, który je nabył i w tym zakresie z pomocą może przyjść adwokat.

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach działowych, czy też w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności. Osoby potrzebujące pomocy prawnej - czy to zwykłej porady prawnej, czy też pełnej reprezentacji przed sądem - zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa sprawy.  

Sprawy o podział majątku wspólnego - Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu tzw. spraw działowych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu prowadzi m.in. sprawy o zniesienie współwłasności, o dział spadku czy o podział majątku wspólnego byłych małżonków i o rozliczenie ewentualnych nakładów. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada również bogate doświadczenie w zakresie innych spraw rodzinnych np. dotyczących rozwodów, alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej i inne.Słowa kluczowe: sprawy działowe adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, podział majątku wspólnego adwokat Łódź, dobry adwokat Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka