ZAKRES USŁUG

Usługi kancelarii świadczone są zarówno na rzecz osób indywidualnych jak i dla przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną m.in. w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą porady prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów, reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed organami administracji publicznej oraz przed organami ścigania jak i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw.

Adwokat Piotr Sęk współpracuje z Kancelarią Adwokacką Woźniak - Szczepaniak mieszczącą się w Łodzi przy ul. Narutowicza 44 lok. 20 - www.wozniak-szczepaniak.pl.

 

KEYWORDS: ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW, ADWOKAT ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, KANCELARIA ADWOKACKA ŁÓDŹ, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, ODSZKODOWANIA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ŁÓDŹ, ADWOKAT SPRAWY KARNE ŁÓDŹ, PORADY PRAWNE ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT W ŁODZI, ADWOKAT W ZGIERZU


PRAWO KARNE

(w tym: prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich)

 • obrona oskarżonych w postępowaniach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej
 • udział w przesłuchaniach przed policją oraz prokuratorem
 • udział w posiedzeniach aresztowych

PRAWO CYWILNE

 • sporządzanie opinii prawnych i umów
 • porady prawne i doradztwo
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach polubownych i mediacyjnych
 • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów w sztuce lekarskiej
 • czynów niedozwolonych
 • czynów nieuczciwej konkurencji
 • utraty wartości nieruchomości
 • naruszenia dóbr osobistych
 • uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej
 • uszkodzenia mienia

PRAWO RODZINNE

 • rozwody oraz zmiana rozstrzygnięć zawartych w wyrokach rozwodowych
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • separacje
 • alimenty
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • opieka i kuratela
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • adopcje w tym adopcje międzynarodowe

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie / odrzucenie spadku
 • dochodzenie zachowku
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • podważanie testamentów
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych i ich podział

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
 • reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami
 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów
 • dochodzenie i windykacja wierzytelności
 • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego
 • pomoc w negocjacjach

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • reprezentacja Klientów przed sądami jak i na etapie przedsądowym
 • porady i doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie i opiniowanie treści umów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy
 • zakazy konkurencji
 • dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

PRAWO ADMINISTRACYJNE

(w tym: prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska)

 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa administracyjnego
 • samowola budowlana, legalizacja samowoli budowlanej, nakaz rozbiórki samowoli budowlanej

 

KEYWORDS: ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW, ADWOKAT ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, KANCELARIA ADWOKACKA ŁÓDŹ, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, ODSZKODOWANIA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ŁÓDŹ, ADWOKAT SPRAWY KARNE ŁÓDŹ, PORADY PRAWNE ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT ZGIERZ ROZWODY, ADWOKAT W ŁODZI, ADWOKACI W ZGIERZU