Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu?

Podkreślenie Adwokata

723 639 158

Telefon dla tymczasowo aresztowanego

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Według art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania - § 26–28) za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje. adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Zgierz

Uregulowanie to stanowi nowość, bowiem do połowy 2015 r. istniał kategoryczny zakaz korzystania przez tymczasowo aresztowanych z aparatów telefonicznych oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Oczywiście uprawnienie do korzystania z telefonu przez tymczasowo aresztowanego nie jest powszechne i ogólnie dostępne. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje może bowiem odmówić zgody na korzystanie z telefonu, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie on wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa. Niestety, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest wówczas zgoda każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej. Przyjmuje się, że w/w ograniczenia nie dotyczą kontaktów tymczasowo aresztowanego z obrońcą.  

Zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania organ dysponujący bezzwłocznie wydaje zarządzenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu porozumiewania się z osobą najbliższą.

Na decyzję o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny. I w tym momencie może okazać się niezbędna pomoc adwokata, który pomoże przygotować zażalenie na odmowę wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, która może przyczynić się do zmiany pierwotnej decyzji. Należy również pamiętać, aby w samym wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu wskazać konkretny nr telefonu, na który osadzony będzie dzwonił.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy klientów również na etapie postępowania wykonawczego, m.in. prowadzimy sprawy dotyczące: dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia zasądzonych grzywien na raty, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie, wydania wyroku łącznego i o wiele innych instytucji, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla skazanego.


Słowa kluczowe: tymczasowe aresztowanie, obrońca Łódź, dobry adwokat Łódź, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, obrońca sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Łódź, odszkodowania Łódź, dozór elektroniczny adwokat