Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Telefon dla tymczasowo aresztowanego

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Według art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania - § 26–28) za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje. adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Zgierz

Uregulowanie to stanowi nowość, bowiem do połowy 2015 r. istniał kategoryczny zakaz korzystania przez tymczasowo aresztowanych z aparatów telefonicznych oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Oczywiście uprawnienie do korzystania z telefonu przez tymczasowo aresztowanego nie jest powszechne i ogólnie dostępne. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje może bowiem odmówić zgody na korzystanie z telefonu, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie on wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa. Niestety, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest wówczas zgoda każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej. Przyjmuje się, że w/w ograniczenia nie dotyczą kontaktów tymczasowo aresztowanego z obrońcą.  

Zgoda na korzystanie z telefonu w areszcie


Zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania organ dysponujący bezzwłocznie wydaje zarządzenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu porozumiewania się z osobą najbliższą.

Na decyzję o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny. I w tym momencie może okazać się niezbędna pomoc adwokata, który pomoże przygotować zażalenie na odmowę wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, która może przyczynić się do zmiany pierwotnej decyzji. Należy również pamiętać, aby w samym wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu wskazać konkretny nr telefonu, na który osadzony będzie dzwonił.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy klientów również na etapie postępowania wykonawczego, m.in. prowadzimy sprawy dotyczące: dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia zasądzonych grzywien na raty, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie, wydania wyroku łącznego i o wiele innych instytucji, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla skazanego.


Słowa kluczowe: aresztowanie, sprawy karne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne, adwokat sprawy karne Łódź, Łódź adwokat, Zgierz adwokat