Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy z zakresu ruchu drogowego

Podkreślenie Adwokata

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy wydane pokwitowanie uprawnia kierowcę do dalszego poruszania się pojazdem w ciągu kolejnych 7 dni, 72 godzin bądź 24 godziny. Np. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Jazda pod wpływem alkoholu

Jechałeś po alkocholu? Co ci grozi?

Jaka jest róznica między jazdą po alkocholu a po użyciu środka odużającego?

Błędy w pomiarach alkomatami

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Słowa kluczowe: