Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY RODZINNE - ROZWODY - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

SPRAWY RODZINNE

Prawo rodzinne to bardzo obszerna dziedzina prawa, z którą mamy styczność w zasadzie każdego dnia. Niezależnie od tego, czym się w życiu zajmujemy, prawo cywilne reguluje praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Należy pamiętać, że prawo cywilne to nie tylko stosunki majątkowe. To także stosunki rodzinne, które w pewnych sytuacjach wymagająadwokat Łódź rozwody, adwokat Zgierz rozwody wsparcia przez adwokata.

Potocznie nazywane prawo rodzinne to nie tylko sprawy dotyczące rozwodów i alimentów. W śród innych spraw wchodzących w zakres tego pojęcia możemy wymienić m.in. sprawy dot. podziału majątku wspólnego byłych małżonków czy rozliczenia nakładów z majątku osobistego na wspólny i odwrotnie, separacje, sprawy dotyczące ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa czy macierzyństwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, kwestie związane z adopcją, opieką, czy kuratelą i wiele innych.  

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, ze sprawy rodzinne są łatwe i przyjemne, ale to tylko złudzenie. Z naszego doświadczenia wynika, że poziom emocji pomiędzy stronami niekiedy sięga zenitu, zaś sam etap postępowania dowodowego jest żmudny i pracochłonny.  

Naszym zdaniem adwokat reprezentując Klientów w postępowaniach rodzinnych przed sądem, zapewnia właściwą ochronę Państwa interesów, służąc radą i pomocą. W wielu przypadkach od prawidłowo udzielonej porady prawnej może zależeć sytuacja życiowa nasza i osób nam najbliższych.

Kancelaria Adwokata Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych nie tylko przed Sądami w Łodzi, Sądem w Zgierzu czy Sądem w Łęczycy, ale na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferty Kancelarii.  

Adwokat rozwody

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka reprezentuje interesy Klientów między innymi w sprawach rozwodowych. Bardzo często zdarza się, że relacje pomiędzy małżonkami zamierzającymi się rozwieść są na tyle złe, że pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Skonfliktowane strony nie są w stanie bowiem porozumieć się co do podstawowych kwestii.

Zaległe alimenty

Zasadą jest, że sąd zasądza alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu na przyszłość. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, alimenty z natury swej są przeznaczone na potrzeby bieżące, natomiast za czas ubiegły zasądzane być mogą jedynie w przypadkach wyjątkowych. Taką możliwość daje nam właśnie art. 137 i art. 140 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej k.r.o.).

Przedawnienie alimentów

Za jaki okres wstecz można dochodzić alimentów? Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3, zaś początek biegu przedawnienia liczy się od momentu ich wymaprawnik zgierz łódźgalności. Alimenty są świadczeniami okresowymi, w związku z tym przedawnienie liczy się osobno za każdy miesiąc.

Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami

Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak zatem wynika z powyższego Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacji dziecka aż do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej

Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli zajął całą nieruchomość, czy inną rzecz np. samochód i nie pozwala korzystać z rzeczy wspólnej innym współwłaścicielom? Np. wymienił wszystkie zamki w domu. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy przysługują nam jakieś roszczenia?

Podział majątku wspólnego - akcje i udziały

Czy nabyte przez jednego z małżonków akcje bądź udziały w spółkach prawa handlowego należą do majątku osobistego małżonka który je nabył, czy do majątku wspólnego małżonków? Jak rozliczyć majątek byłych małżonków w tym zakresie?

Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Według artykułu 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże według paragrafu drugiego, z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ustalenia, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Słowa kluczowe: sprawy rodzinne adwokat, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, rozwody adwokat Łódź, adwokat alimenty, porady prawne, adwokat Łódź rozwód